HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Kaluwara Adhuna  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video

lÆjr wÿk

uq,skau lSug wjYHhs fuhska uu lsis flfkl=g uv .eiSug woyia fkdlrñ' wo rfÜ mj;sk ;;ajh wúksiaÑ; ksid wmf.a merKs  Ydia;%hla yryd bÈßh oel .eks
 ug is;=ks' ta ioyd uu úIakq wÿk Ndú;d lf,ñ'
fmr;a uu rg wia:djr ld, jljdkq úIakq wÿk ksid jirlg fmrisg oek isáhd 1983 lÆ cq,sh jf.au 2009 hqoafoa ksu fjk;=re úfYIs; wjia;d'
fmr isÿjq ishÆ foaj,a j,g rks,a Rcqj fyda jlal%j j. lsj hq;=hs n,j;a hq weka mS kdhlhka ish,a, fldá w;ska >d;kh Wfka kslka fkdfõ thg fydou ksoiqk fldá Tyqg fudl=;a lf,a keye wog;a Yßr wjhjhka ish,a, hy;ska mj;s'kdhllu .ekSug kdhlhd fldá,jd úkdY lsÍu fudyqf.a ms,sj,hs ta ioyd fldá Yla;su;a lsßu fï Èkj, fjñka mj;s


kej; fldákag mk§ug fudyq Èjd r;%s fjfyfihs mqÿuhkï mlaY úmlaY ishÆ fokdg fudyq wka;Ügqjhs j,s.hhs ;shd wjika" ñksyd lshk i;df.a uqÆ Yßrfhau úi lshkafka tu ksihs'

fudyqg by,ska isák kdhlhd fldáka ,jd úkdY lsßu úIakq wÿfkka fmkakqï lrhs tajf.au fudyqg wNsfhda.hla jk mlaI úmlaI ishÆ kdhlhkag weia bia uia f,a oka §ug isÿfõ ta ioyd úcd;sl n,fõ. fudyq msßjrdf.k we;

mlaY úmlaY ljqre jqk;a ðj;a fj,d isáfhd;a muhhs rgg jevla fjkafka fuh ms,s.ekSu iy m%fõiï úu Tn i;=hs

my; úäfhdaj ukd kqjkska n,kak Tng ish,a, yeyeÈ,s fjhs


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය