HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

John Kerry Holds Talks With Sri Lankan Tamils  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

lr.kak fohla fï wdKavqfjka ;ud iajhx md,kh iy rdcmlaI,d hqO wmrdOlrejka lsßug fufyhqula! Pic

bvï yd fmd,sia n,;, ,n§ug wjeis Wmfoia ckm;sg yd w.ue;sg ,nd ÿka fcdaka flÍ ráka msgùug fmr iïnkaoka yuqù fou, vhiafmdardjg th okajk f,i u;la fldg we;"""weußldjg jQ fmdfrdkaÿ bgq lsÍug ck;d úuqla;s fmruqKo ne§ isák nj;a ke;fyd;a Tjqkag ,nd ÿka uqo,a ms,snoj jd¾;djla udOH fj; ksl=;a lrk nj;a fcdaka flÍ mjid we;ehs jd¾;d fõ""fou, ck;djg fjku rgla f,dalfha ;sìh hq;= nj;a th ,xlfõ ia:dms; lsÍug ie,iqï ilia fldg j;auka kdhlhka m;a l, nj;a fmkajd§ iïnkaoka je,o.ksñka iuq.;a nj;a jd¾;d fõ"""


iajhx md,kh iy hqO wmrdOlrejka f,i rdcmlaI,d jrolrejka l, yelafla fï md,k l%uh yryd muKla nj weußldkQ rdcH f,alï fcdaka flÍ" fou< cd;sl ikaOdkfha kdhl wd¾' iïnkaOka we;=¿ msßi yuqjq wjia:dfõ mjid we;s nj wm lefkaähdkq úfYaI jd¾;dlre mjihs'

 fcdaka flÍ yuqúfuka miqj isÿjq idlÉPdj iïnkaOfhka iïnkaOka ÿrl;kh yryd cd;Hka;r fou< vhiafmdrdjg fï nj oekqï È ;sfí'

furg j;auka foaYmd,k ;;a;ajh" W;=f¾ kej; mÈxÑlsÍï lghq;= yd mqkre;a:dmk lghq;= .eko ñg wu;rj idlÉPd lr ;sfí'fou< cd;sl ikaOdk ksfhdð;hka yuqùfuka wk;=rej rdcH f,alïjrhd fld<U weußld ;dkdm;s ld¾hd,fha ks,OdÍkao yuqú ;sfí'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය