HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

How To Cure Clogged Arteries, Fat In Blood, Infections And Cold  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News
kyr wjysrùu" reêrfha we;s fïohka" wdidokhka iy fiïm%;sYHdj iqjlr.ekSug iajNdúl m%;sldrhla'

úYañ; mdkh
wo Tnj oekqj;a lrkafka c¾uksfha w;sYhska ckm%sh merKs T!IOhla ms<sn|jhs' th f,uka" b.=re iy iqÿ¿kq j,ska iukaú; iajNdúl mdkhls' tu iqmsß wdydrhka 3tl;= fldg idod .kakd mdkfhka úYañ; fi!LH m%;s,dN /ilau ,efnkjd'


fi!LH m%;s,dN

by,f.dia we;s reêr fïo uÜgu úêu;a lrkjd'

Ouks wjysr;djhka we;sùu j<lajñka Bg m%;sldr lrkjd

wdidok ;;ajhka iy fiïm%;sYHdj we;sùu j,lajk w;r Bg m%;sldr lrkjd

iajNdúl m%;sYla;s j¾Olhla f,io l%shd lrkjd

fjfyilr nj we;sùu j<lajkjd

yoj;a frda.hka iy ixirK moaO;sh wdY%s; Nhdkl frda.S;;ajhka we;slrk *%S /äl,aia we;sùu j<lajkjd

wjYH lrk o%jH

    f,,a, iu.u f,uka f.ä 4la

    iïmQ¾K iqÿ¿kq f.ä 4la

    l=vd b.=re lene,a,la ^fi'ó 3 $ 4&

idod.kakd wdldrh

f,uka f.ä fyd¢ka fidaodf.k l=vd fldgia j,g lmd.kak'

iqÿ¿kq iqoaolrf.k b.=re iy f,uka iu.u íf,kav¾ lr.kak'

wUrd.;a ñY%Kh r;alr.ekSug yels n÷klg tl;=lr.kak'

miqj Bg j;=r ,Sg¾ 2la muK tl;=lrf.k ye¢.dñka kgk ;=re r;alr.kak'

oeka .skaor jydu ksjd oud tu ñY%Khg isis,a fjkakg bv,nd fokak'

wk;=rej tu ñY%Kh fmrdf.k ùÿre fnda;,a j,g tl;= lr.kak'

wdydr .ekSug meh follg muK fmr fyda WoEik ysianäka Èkm;d tla ùÿrejla mdkh lrkjdkï jvd;a fyd| m%;sm, ,nd.kakg mq¿jka' f,uka iy c, ixfhda.h iqÿ¿kq .kaoh WodiSk lsÍug lghq;= lrkjd' tu ksid Ndú;d lsÍug m%:uj fnda;,h fyd¢ka fid,jkakg wu;l lrkak tmd'

kyr wjysr ùu" reêr fïoh" fiïm%;sYHdj iy fkdfhl=;a wdidok ;;ajhkaf.ka mSvd ú¢k fndfyda fofkla oekqj;a lrkakg lreKdlr fuu ,smsh by,ska fIhd¾ lrkak'
http://3.bp.blogspot.com/-dIalQ3bMnyg/VUWGzDe6LoI/AAAAAAAADP8/1gLNSuusnsw/s1600/a.jpg


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය