HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Hot News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
w;awvx.=jg .;a {dkidr ysñhkag wem Video

fndÿn, fiakd ixúOdkfha uyf,alï" mQcH .,f.dvw;af;a {dkidr ysñhka l=re÷j;a; fmd,Sish u.ska wo ^26& WoEik w;awvx.=jg .;a;d' ta" fld<U m%Odk ufyaia;%d;a .sydka ms,msáh ,ndÿka jfrka;=jlg wkqjhs' miqj fld<U m%Odk ufyaia;%d;a wêlrKh fj; bÈßm;a lsÍfuka miq {dkidr ysñhka wem u; uqod yeÍughs fld<U m%Odk ufyaia;%d;a .sydka ms,msáh ksfhda. lf<a' {dkidr ysñhka remsh,a 5000l uqo,a wemhla iy remsh,a ,laI 10l YÍr wem u; uqod yer ;sfnkjd'


fndÿn, fiakd ixúOdkfha uyf,alï mQcH .,f.dvw;af;a {dkidr ysñhka w;awvx.=jg .kakd f,i fld<U m%Odk ufyaia;%d;a .sydka ms,msáh miq.sh 8 jeksod jfrka;=jla ksl=;a l<d' ta" w,a,ia fldñiu bÈßmsg Woaf>daIK ;ykï lrñka wêlrK ksfhda.hla ksl=;a lr ;sìh§ Bg wod< kvqjg tÈk fmkS fkdisàu fya;=fjka'

miq.sh wfma‍%,a 23 jk od ysgmq wdrlaIl f,alï" f.daGdNh rdcmlaI m%ldYhla ,nd§u i|yd w,a,ia fldñiug meñKs wjia:dfõ§ wêlrK ksfhda. lv lrñka w,a,ia fldñiu bÈßmsg úfrdaO;djla meje;ajqKd' tys§ wêlrK ksfhda.h lv l< md¾,sfïka;= uka;%Sjreka we;=¿ 26 fofkl=g fld<U m%Odk ufyaia;%d;a wêlrKh bÈßfha fmkS isák f,i  fkd;Sis kshu l<d' NslaIQka jykafia,d 9 fofkl=g o wêlrKh yuqfõ fmkS isák f,ihs tys§ fkd;Sis ksl=;a lr ;snqfKa' tÈk mQcH .,f.dvw;af;a {dkidr ysñhka wêlrKh yuqfõ fmkS fkdisá w;r" ta jk úg Wkajykafia cmdkfha ixpdrhl ksr;j isá njhs jd¾;d jqfKa'
flfia fj;;a" fld<U m%Odk ufyaia;%d;a .sydka ms,msáh" mQcH .,f.dvw;af;a {dkidr ysñhka w;awvx.=jg .kakd f,i  jfrka;=jla ksl=;a lr isáhd'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය