HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Hot News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago

tflla ug .ug hkak ke;s l<d'';uqfia yokafka ug mdf¾ hkak neß lrkak

rdð;g l=Kq nekqï

jev j¾ckfha ksr; wdfoaYl wkshï fiajlhka fiajh w;yer .shd fia i,ld lghq;= lsÍug fi!LH wud;Hd rdð; fiakdr;ak .;a ;srKhg ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak wïndklg rdð;g nek jeÿkq nj wm úfYaI jd¾;dlre ioyka l<d'


'''rdð; ;uqfiag msiaiqo'''tflla ug .ug hkak ke;s l<d'''';uqfia,d yokafka ug mdf¾ neye,d hkak neß lrkako''''@ hkqfjka lshñka rdð;g ;Èkau neK jeÈ ;sfí'uu;a fi!LH weu;s fj,d ysáhd''''t;a uu tfyu l;d lsõfõ kE'''

rdð; fiakdr;ak wud;Hjrhd jpkhlaj;a fkdlshd tu ia:dkfhka bj;aj .sh nj wm jd¾;dlre ioyka l<d'

hymd,kh msysgqúfï m%Odk fmf<a ud*shdlrefjl= jq rdð;g fï wldrhg nekqï wikakg jqfha m%:u j;djghs'

remsh,a 3000l úfYaI §ukdjla ,nd .ekSu" 2006 pl%f,aLhg wkqj ;ukag ysñ §ukd ,nd .ekSu" n|jd .ekSï" Wiia lsÍï iy udre lsÍï we;=¿ b,a,Sï 10la uq,a lr .ksñka iuia; ,xld iqj fiajd ix.uh jev j¾ckh wdrïN l<d'ta wkqj ish¨u frday,aj, fi!LH ld¾h iydhl" Wmia:dhl" jdÜgq ,smsldßKshka we;=¨ fYa%Ks 30lg wh;a fiajlhka y;,sia oyilg wdikak m%udKhla fuu jevj¾ckhg tlaù isák nj tu ix.ufha iNdm;s iuka; fldarf,awdrÉÑ ioyka lf<a'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය