HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Hot News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago

rdð;+uiaiskd w;a;säfha .Ksld ksjila bÈlrhs weu;sjre w,a,kak iqrEmS weula!

;ukaf.a ukao udkisl orejd i,a,d,fhl= l< mdm;r rdð; mshd oeka ;j;a wÆ;a jevlg w; .id we;s nj wm úfYaI jd¾;dlrejka wkdjrKh lrf.k ;sfí'ta rdð;g wjk; jk weu;sjrekag wd;,a ,ndÈfï iqmsß iïNdyk uOHia:dkhla msysgqúuhs'r;au,dk w;a;säh m%foaYfha fïu iïNdyk uOHia:dkh bÈlsßñka ;sfí'fidLH wud;Hjrhd f,i lghq;= lrk rdð; ;u wud;HdxYh hgf;a we;s Y%S ,xld wdhq¾fõo ixia‌:dj yryd fuu fuu fufyhqu l%shd;au lrñka isák w;r fï jk úg tu ixia:dfõ iNdm;sjrhd f,i lghq;= lrkqfha rdð; fukau kdlS ukud,fhl= jk rdð;f.a uiaiskd ls¾;S,d,a iurisxy fuu iïNdyk .Ksld uOHia:dkh wdrïN lsßfï fufyhqu Èh;a lrñka isá'

fidLH wud;HxYfha iy wdhq¾fõo ixia:dfõ uq,H m%;Smdok yryd fuu iïndyk .Ksld ksjdih bÈfjñka mj;sk w;r fï iïnkaOfhka wm úfYaI jd¾;dlrefjl= ls¾;S,d,a iurisxyg fhduql, meKhlg ,ndÿkafka wmqre ms<s;=rls'

¶i¾ '''oeka fï iïNdyk uOHia:dkh mgka .kafka ,xldfõ whgo ke;akï úfoaYslhkago ''''msiaiqo Ths wms iqoaokaf.a weg ;,kak'''ful yokafka wfma weu;s;=udghs '''wks;a weu;sjrekaghs''''''

wdhq¾fõo ixia:dfõ iNdm;sjrhd f,i ;ukaf.a ldurhg  ksrka;rfhka ixia:dfõ fijh lrk ldka;djka f.kajd .kakd ls¾;S,d,a Tyqkag úõO ,sx.sl ysxikhka lrk wfhl= nj wm jd¾;dlrejka fidhdf.k ;sfí'

fï Èkj, ls¾;S,d,a weyeg lKg fmfkak .eyeKq ,uhs fidhd fok f,i ;uka ksrka;r hk tk r;au,dfka ÿñßh mgquf.a msysá .Ksld ksjdifha md,sldjg mKsúvhlao È we;s w;r '''tu md,sldj iu. l, l;d nfyaÈ weh ioyka lr we;af;a''' ls¾;S whshd '''lsõfõ''fudkjd ke;s Wk;a lula kE '''miai fydo wh TkE ''''''Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය