HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

HOT NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C New

John Kerry f.a ksfhda. u; yuqod úch.%yK fldá ;%ia;jd§kag mdjd fohs wdpd¾h ch;s,l fy,slrhs (Video)

Wodr wNs; isxy, rkúrejkaf.a urKh;a fldákaf.a urKh;a tl úÈhg olsk hu md,k wdkavqj

miq.shod Èjhskg meñKs fcdaka flßhsf.a lSu wid" ;sia jirl ;%ia;jdoh wjika l< úch.%yKh Èkh ieuÍu kj;d oud tu wjia:dj kslïu kslï Èkhla f,i kïlr
ieußug humd,k rch iqodkñ isák nj jd¾;d fõ';sia jirl l=ßre ;%ia;jd§kaf.a fï ujqìï .,jd .;a ta úch.%yKfha Èkh fldá ;%ia;jd§kag mdjd Èug lghq;= lrk fï humd,k fnÿïjd§ka fldákaf.a úch.%yKh Èkh njg uehs 18 m;alsßfï W;aiyhl fhÈfuka isá'


fï w;r wm miq.shod wkdjrKh l, mßÈu uq,a,sjdhslald,a ys fldá ;%ia;hkaf.a iurejla bÈlsßug 18 jeksod uq,a., ;eìug ishÆ lghq;= iqodkï lr ;sfí'lshjkak &uq,a,sjdhslald,a ys fldá ;%ia;hkaf.a iurejla &18 uq,a., ;nhs!

wmg tla fohla humd,khg lsjhq;= fohla ;sfí tkï rKúrejkag Tn fï lrk wmydihg hï Èkhl jkaÈ f.úh hq;= nj u;l ;nd .kak'

fldá oukh lr" ;sia jirl hqoaOh úch.%yKh l, ta W;=ï Èkh ksis f,i iurkafka ke;sj " Y%S ,xldfõ ck;djg th l%ula l%ufhka wu;l lrjd" cd;sfha b;sydih úlD;s lsÍug hymd,k wdKavqj f.fkhk ;e; ;Èkau m%;alafIam l, hq;=hswdpd¾h ch;s,l


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය