HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Hot News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

nÈkak l,ska fidrd lEï by<g

l,ska mrïmrdjg jvd j¾;udkfha fndfyda msßila újdyhg fmr ,sx.sl ixi¾.fhys kshef,k nj iólaIKhlska fy<s fjhs'

ikaÈhdf.da iy *af,dßvd w;a,dka;sla iriú yd ykag¾ úoHd,fha  m¾fhaIlfhda jeäysáhka 33"000la iïnkaO lr .ksñka jir .Kkdjla ;siafia fuu iólaIKh isÿ l<y'


70 oYlfha isg fï jk f;la Tjqka mQ¾j újdy r;s iqjhg bv yir i,id .;a  nj iólaIKh fy<s lrhs' újdyhg fmr r;s iqjh ú£u iqÿiq nj 70 oYlfha§ 29% la ms<sf.k ;sìKs'

1980 iy 90 oYlj,§ tu ixLHdj 42% olajd  by<  f.dia ;sfí' 2012 jk úg újdy mQ¾jl r;s iqjhg fhduq ù we;s ixLHdj 58% la ;rï j¾Okhla fmkajhs' 1980 & 1990 w;r  Wm; ,enQ wh mQ¾j újdy ldu iem;g f,d,aj iylrejka fyda iyldßhka 6 l= iuÛ tlajQ nj ms<s.ks;s'

1940 iy 1940 w;r  tu ixLHdj 10 la olajd by<  hhs' 1950 iy 1960 oYlfha Wm; ,enqjka idudkHfhka 11 l= iuÛ ksÈ jeÿKq nj iólaIKh fy<s lrhs' tfy;a 1901 isg 1924 w;r Wm; ,enQ merKs mrmqf¾ wh mQ¾j újdy ,sx.sl in|;d mj;ajd we;af;a 2 l= iu. ùu o úfYaI;ajhls' iu,sx.sl  in|;d .eko iólaIKh fy<s lrhs' 1973 § iu,sx.sl m%jk;dj 11%la ;rï wvq uÜgul mej;sK '

2012§ th 44% la olajd isjq .=Khlska j¾Okh ù ;sfí' iólaIKhg tla  lr .kq ,enQ ldka;djkaf.ka 51%la u iu,sx.sl p¾hdjg m%shjqfjdah' msßñ ixLHdj 35%ls'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය