HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

 

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

jevlrk ck;dj iu. ux tlafjkjd''

uõìu w÷rg weo ouk n,fõ.hkag tfrysj ;uka uehs Èkfha jevlrk ck;dj tlafjk nj ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d i|yka lrhs'

tcdm úfrdaë mlaI yd lKavdhï o fmdÿ ck;djo talrdYs fldg Yla;su;a lsÍfuka muKla j¾;udkfha ck;dj uqyqK§ ;sfnk w¾nqofhka ck;dj .,jd.; yels nj uehs Èkh fjkqfjka ksfõokhla ksl=;a lrñka ta uy;d i|yka lr we;'


.sh wdKavqj úiska f.dvk.k ,o fmdÿ ck wNs,dIhka cd;sl yd cd;Hka;r ¥Is; n,fõ. tlaj mrdch lr we;s nj;a mjik Tyq ixj¾Ok jHdmD;s oyia .Kkla ;j;d jev lrk ck;dj oyia .Kklf.a lshd wysñlr ;sfnk nj;a bka jevlrk ck;dj wmyiq;djg f.dÿrej we;s nj;a tys jeäÿrg;a oelafjhs'

http://www.lankatv.mobi/gossip/May-Day-Announcement.jpg
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය