HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Herbal Hair Medicine  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago

ysi fla jeùu m%udohg" ;Ügh mE§ug wdhq¾fõo fnfy;a jÜfgdare
mqreI iy ldka;d hk fomd¾Yajhu ysiflia .e,ù hEfï .egÆfjka mSvd ú¢;s' flia ye,Su" ;Ügh mE§u ldka;djka fukau msßñ md¾Éjhg;a fmdÿfõ n,mdk fmdÿ .eg¿jla' ta wh i|yd wdhqfõo úiañ;a fnfy;a jÜfgdarejla fukakmqreI iy ldka;d hk fomd¾Yajhu ysiflia .e,ù hEfï .egÆfjka mSvd ú¢;s' flia ye,Su ldka;djka fukau msßñ md¾Éjhg;a fmdÿfõ n,mdk fmdÿ .eg¿jla' úfYaIfhka ;Ügh me§u fï fof.d,a,kaf.au udkisl wmyiq;djhg m;a jkakla' tfiau wo fjf<|fmdf<a ;sfnk we;eï f;,aj, we;s wys;lr ridhksl .=K ksid ysifla ye,Su" ysi fla ÿ¾j¾K ùu jeks ,laIuK fndfyda fofklaf.ka oel.kakg ,efnkjd' ysiflia jeäu m%udo whg" iy ysi fla .e,ù hk whg foaYSh wdhq¾fõo fnfy;a jÜfgdare ;=kla ;kd.kakd whqre uu wo lsh, fokjd'

1' ysiflia jeùu wêl f,i m%udo wh foys hqI iy fk,a,s hqI iudkj wrf.k fyd¢ka ñY% lr,d ysfia .dkak' bkamiq iq¿ fõ,djla ysi ta Èhßka f;; ud;a;= lrñka msßuÈkak' meh Nd.hla muK b|,d ysi fidaokak' ysi fidao,d ;%sm,d ff;,hla Ndú; lrkak' ffokslju fï l%shdj isÿlf<d;a §ma;su;a flia l,Ula ,nd.kak yeu ldka;djlgu mq¿jka'

2' ysiflia .e,ù hEfï .egÆfjka mSvd ú¢k whg wr¿" nq¿ iy fk,a,s iu m%udKfhka f.k lSlsߢh hqfIka wUrd miqj lSlsߢh hqI yd ñY% fldg tu o%djKh ysfia .,ajd,sh hq;=h' fomehl muK ld,hla ys| miqj ysi fidaod .; hq;= w;r fuu l%shdjo ffokslju isÿl<fyd;a ysiflia .e,ù hEfï .egÆfjka w;añÈh yel'

3' ysifla ye,Su" ysi fla ÿ¾j¾K ùu jeks .egÆfjka mSvd ú¢k whg yeu ÿ¾j, njlau ulkak fk,a,s T!IOh ñY%s; fyd| T!Iëh ff;,hla ksfjfia§u yod.kak Tng mq¿jka' wU wegj, uohs" fk,a,shs iaj,amhla wuqfjka wrf.k l=Uqla fmd;=" ks,a wjßh fld<" udfk,a w, fyd¢ka ñY% lr,d wUr,d ;, f;,a iu. ñY% lr,d fyd¢ka lldrkak' lldr,d wrf.k fyd¢ka fmr,d .kak f;,a fnda;,hlg oudf.k Èkm;d ysfia .dkak' thska ÿ¾j¾K flia l¿meye .ekaùug;a ysifla hEu j<lajd,Sug;a yelsfjkjd'
fldfukagqjla od, hkak wu;l lrkak tmd

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය