HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Health  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago

ÿïjeáh msßñ lu;a mq¿iaihs 


wêl ÿïmdkfhka msßñkaf.a msßñ ,laIK kSrKh lrk ‘‘jhs‘‘ fl%daufidauh úkdY jk nj iaùvkfha Wmaid,d úYajúoHd,fha m¾fhaIlfhda msßila lsh;s'
ñksidf.a ,sx. kS¾Kh ;SrKh jkafka tlaia yd jhs fl%daufidau j,sks'
ldka;djkaf.a th tlaia fl%daufidau folla f,i msysgk w;r msßñkaf.a th msysgkafka tlaia fl%daufidauhl=;a"jhs fl%daufidauhl=;a f,ih'

fï f;dr;=re wkdjKhj ;sfnkafka we;eï ms<sld ;;a;ajhka msßñkag jeä jYfhka je<fokafka wehsoehs fidhdne,Sug l< m¾fhaIKhl§h'

m¾fhaIlhska mjikafka fuu we;eï ms<sld ;;a;ajhkag ÿïmdkh lrk ldka;d md¾Yjhg jvd msßñ md¾Yjh f.dÿre ùfï jeä iïNdú;djla mj;sk njhs'
thg fya;=j jkafka msßñkaf.a ‘‘jhs‘‘ fl%daufidauh wêl f,i ÿïmdkfha m‍%;sM,hla f,i úkdYùu nj Tjqyq fmkajd fo;s'

jeä jeäfhka ÿïmdkh lrk ;rug jeäfhka fl%daufidauh úkdY jk nj;a ÿïmdkh C%ufhka wvq lsÍfï§ fl%daufidau m‍%udKho kej; ;snqKq ;;a;ajhg C%ufhka meñfKk nj;a fidhd.ekSug Tjqkag yelsj ;sfí'

ÿïmdkfha fhfokakka bka uqod .ekSug fï w¨;a f;dr;=re fhdod.; yelsjkq we;ehs m¾fhaIlhskaf.a woyihs'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය