HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

girl  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News


fmïj;dg flá mKsjqvhla (SMS) hjd isiqúh f.< je,,df.k

mdi,a fma‍%uhla fya;=fjka ;u ksfjfia nd,alhl t,a,S f., je,,d .ksñka mdi,a isiqúhl ish Èú f;dr lr .ekSfï fYdapkSh mqj;la wr,.xú, m‍%foaYfhka jd¾;d fõ' fufia ishÈú kidf.k we;af;a tu m‍%foaYfhau mdi,l 11 jeks fYa%Ksfha bf.kqu ,nñka isá fï jif¾§ idudkH fm< úNd.hg uqyqK§ug kshñ;j isá 16 yeúßÈ mdi,a YsIHdjls'

fuu oeßhf.a mjqf,a uj iy mshd we;=¿j ;j;a ifydaoßhl yd ifydaorhl= isák nj;a fmd,sish mjihs' wehf.au jhfia ;j;a mdi,a YsIHhl= iu. iy ;j;a ;reKhl= iu. weh fma‍%u iïnkaO;d mj;ajd we;s njg wehf.a urKh iïnkaOfhka meje;a jQ uQ,sl úu¾Ykj,§ fy<s ù we;ehs mÍlaIK meje;a jQ ks,Odßfhla mejeiSh'

fï iïnkaOfhka mj;ajkq ,enQ jeäÿr úu¾Ykj,§ wehf.a mdi,a nE.hl ;sî weh ñh hEug Èk lsysmhlg by;§ ,shk ,o ,smshl fldgia lsysmhla o yuqjQ nj;a" tys i|yka wl=re y÷kd.; fkdyels nj;a tu ks,Odßhd lSh'wehf.a cx.u ÿrl;kh mÍlaId lsÍfï§ weh úiska hjkq ,enQ flá mKsjqvhl ‘ux uefrkjd & udß lkak tkak''’ hehs i|yka lr ;snQ nj;a tu ks,Odßhd lSh' tu flá mKsjqvh hjkq ,enQ ÿrl;k wxlhg fmd,sish weue;=ï ,nd§ ;snqKo Bg lsisÿ m‍%;spdrhla ,eî fkdue;s njo Tyq lSh'

fuu oeßhf.a ujqmshka f.dú;eka n;a lrk msßila jk w;r weh ujqmshkag fydr ryfia fuu fma‍%u iïnkaO;d mj;ajd we;s w;r ta iïnkaOfhka lsisÿ f;dr;=rla fyda ;u ÈhKsh fma‍%u iïnkaO;djla mj;ajk nj mjd ujqmshka fkdoek isg we;s njo tu ks,Odßhd lSh'

wehf.a jeäuy,a ifydaorhd iy ifydaoßho fï iïnkaOfhka lsisjla fkdokakd nj;a weh ksfjfia§ cx.u ÿrl;kfhka t;rï l;d lrkakshl fkdjk nj;a mjid ;sfí' fuu oeßh miq.sh 28 jeksod w¨;ska ;kdf.k hk ksfjfia bKsu.la wdOdrfhka nd,alhl ;x.=ia kQ,la .eg .id ishÈú kidf.k we;s nj;a tu ks,Odßhd jeäÿrg;a mejeiSh'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය