HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

Businesswoman  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

mdkÿr jHdmdßl l; idmamqfõÈ ur,d
*duis ysñ wkshï ieñhd w;=reoka


mdkÿr ysrK m%foaYfha jHdmdßl ldka;djl wef.a fjf<|i, ;=<§u idyisl f,i >d;kh lr ;sìh§ Bfha yuqjqKd'
45 yeúßÈ udkakf.a fodka ;=Idß jdikd úfÊr;ak kue;s ;sore ujl jk ñh.sh ;eke;a;shf.a ieñhd .=jka
yuqodfõ fiajh lr ñka jir 16 lg muK fmr ñhf.dia isáhd' miq.sh jir foll muK ld,hl isg tu m%foaYfha *duishla mj;ajd hk újdyl mqoa.,fhl= iu. fuu ldka;dj wkshï weiqrla mj;ajd ;snQ w;r
th fomd¾Yajfhau ¥orejka mjd ±k isá m%isoaO ldrKdjlaù ;sî we;'
ñh.sh ;eke;a;sh mÈxÑj isá ksjfia *duis ysñhd rd;%shg kskaog mjd meñKSu ld,hla ;siafia mqreoaola lrf.k we;' wef.a ÿj iy nEkdo tu ksjfia mÈxÑj isg we;' weh fyda *duis wxl,a fmf¾od ^09& rd;%sfha iqmqreÿ mßÈ ksjig fkdmñŒu ksid wef.a ÈhKsh fofokdgu ÿrl:kfhka l;dl<;a m%;spdr ,eî ke;'bkamiqj fjf<|i, mÍlaId lsÍfï§ uqo,a whleñ fïih hg ;sìh§ lemqï ;=jd, iys; ñh.sh ldka;djf.a isrer fidhdf.k ;sfnkjd' tu wjia:dfõ *duis ysñhd *duisho jid oud m%foaYfhka m<df.dia we;'

fuu úu¾Ykh i|yd fmd,sia ks, iqkL f.a%frda isoaêh jQ ia:dkhg f.keú;a wmrdOh isÿjQ ia:dkfhka ,nd .;a  bj Tiafia lsf,daógrhl muK ÿrla f.dia *duisfha fodr <`. k;r ù ;sfí'

w;=reokaj isák *duis ysñhdo újdylfhl= jk w;r Tyq ìßh yd orejkag fkdi,lk njg;a ksjig fkdmeñfKk njg;a fmd,sia meñKs,s lsysmhlau ;sî we;' Tyqf.a wdrdOkfhka fuu fjf<|ie, ñh.sh ldka;dj ysrK§ wrUd ;ju udihla j;a ke;s nj mejfia' uqo,a iïnkaO lsishï wdrjq,la ksid Tyq wehj urdodud m<dhkakg we;s njg fmd,sish iellrkjd'
isoaêh iïnkaO bÈß mÍlaIK l%shd;aulh'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය