HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Businesswoman  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

mdkÿr jHdmdßl l; idmamqfõÈ ur,d
*duis ysñ wkshï ieñhd w;=reoka


mdkÿr ysrK m%foaYfha jHdmdßl ldka;djl wef.a fjf<|i, ;=<§u idyisl f,i >d;kh lr ;sìh§ Bfha yuqjqKd'
45 yeúßÈ udkakf.a fodka ;=Idß jdikd úfÊr;ak kue;s ;sore ujl jk ñh.sh ;eke;a;shf.a ieñhd .=jka
yuqodfõ fiajh lr ñka jir 16 lg muK fmr ñhf.dia isáhd' miq.sh jir foll muK ld,hl isg tu m%foaYfha *duishla mj;ajd hk újdyl mqoa.,fhl= iu. fuu ldka;dj wkshï weiqrla mj;ajd ;snQ w;r
th fomd¾Yajfhau ¥orejka mjd ±k isá m%isoaO ldrKdjlaù ;sî we;'
ñh.sh ;eke;a;sh mÈxÑj isá ksjfia *duis ysñhd rd;%shg kskaog mjd meñKSu ld,hla ;siafia mqreoaola lrf.k we;' wef.a ÿj iy nEkdo tu ksjfia mÈxÑj isg we;' weh fyda *duis wxl,a fmf¾od ^09& rd;%sfha iqmqreÿ mßÈ ksjig fkdmñŒu ksid wef.a ÈhKsh fofokdgu ÿrl:kfhka l;dl<;a m%;spdr ,eî ke;'bkamiqj fjf<|i, mÍlaId lsÍfï§ uqo,a whleñ fïih hg ;sìh§ lemqï ;=jd, iys; ñh.sh ldka;djf.a isrer fidhdf.k ;sfnkjd' tu wjia:dfõ *duis ysñhd *duisho jid oud m%foaYfhka m<df.dia we;'

fuu úu¾Ykh i|yd fmd,sia ks, iqkL f.a%frda isoaêh jQ ia:dkhg f.keú;a wmrdOh isÿjQ ia:dkfhka ,nd .;a  bj Tiafia lsf,daógrhl muK ÿrla f.dia *duisfha fodr <`. k;r ù ;sfí'

w;=reokaj isák *duis ysñhdo újdylfhl= jk w;r Tyq ìßh yd orejkag fkdi,lk njg;a ksjig fkdmeñfKk njg;a fmd,sia meñKs,s lsysmhlau ;sî we;' Tyqf.a wdrdOkfhka fuu fjf<|ie, ñh.sh ldka;dj ysrK§ wrUd ;ju udihla j;a ke;s nj mejfia' uqo,a iïnkaO lsishï wdrjq,la ksid Tyq wehj urdodud m<dhkakg we;s njg fmd,sish iellrkjd'
isoaêh iïnkaO bÈß mÍlaIK l%shd;aulh'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය