HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Brutal Murder of Jaffna Student - Updates 2  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago

bÈß meh 48 ;=, Y‍%s,ksm weu;s fmdl=rla b,a,d wiafjkjd…

bÈß meh 48l ld,h we;=,; Y%S,ksm weu;sjreka msßila tu Oqrj,ska b,a,d wiaùug ;SrKh lr we;s nj rdcH wud;H ä,dka fmf¾rd uy;d mjihs'

Tyq mjikafka ks, ld,h wjika ù we;s m<d;a md,k wdh;k i|yd läkñka  ue;sjrKhlg Èk kshu fkdlrkafka kï fuu ;SrKh .ekSug isÿjk njhs'

Y‍%s,ksmh we;=¿ ikaOdkfha ìfï n,h ;snQ m<d;a md,k wdh;k ks,OdÍ md,khlg k;= lsÍu u.ska ìfï jdish wksjd¾hfhkau tcdmh k;= lr .kq we;s fyf;u lshd isáfhah'

fï ;;sjhg úfrdaOh mEula f,i niakdysr" ol=K" inr.uqj" W!j" uOHu m<d;a ksfhdackh lrk wud;Hjre lSm fokl= Oqrj,ska b,a,d wiajk njo weu;sjrhd lshd isáfhah'

hdmkfha l,n,'' l÷¿ .Eia m‍%ydr'' nhsla 36la" mdmeÈ 27la iuÛ 127la w;awvx.=jg''

hdmkfha Widúh wi, wo isÿ jQ l,n,ldÍ ;;ajfha§ fmd,Sish úiska mqoa.,hska 157 fofkla" h;=re meÈ 36la" mdmeÈ 27la" ;S‍%frdao r: folla w;awvx.=jg f.k ;sfí'
mdi,a isiqúhl ¥IKh lr urd oeuQ nj lshk iellrejkag hdmkh Widúhg f.k toa§ úfrdaO;dlrejka Tjqkag .,auq,a myr t,a, lsÍfuka fuu WKqiqï ;;ajh we;s úh'

m%ydrj,ska fmd,sisfha yh fokl= ;=jd, ,nd we;s w;r msßi úiqrejd yeßfha l÷¿ .Eia m‍%ydr t,a, lrñks'

http://imagizer.imageshack.us/a/img537/9701/iOcA9u.jpg

http://imagizer.imageshack.us/a/img673/5209/x9SDnB.jpg

http://imagizer.imageshack.us/a/img661/5121/LLys8X.jpg

http://imagizer.imageshack.us/a/img909/2561/3Zw5V2.png

http://imagizer.imageshack.us/a/img540/8545/Rwjsz2.jpgY‍%S,ksmfha nqoaêu;=ka ckm;s ffu;‍%S iuÛhs'' fydreka ish,a, uyskao iuÛhs''

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I jfÜ ish¿ fydreka lerflkafka hhs mYq weue;s mS' yeßika uy;d mjihs'

‘Y‍%S,ksmfha nqoaêu;a msßi ckm;s ffu;‍%S tlal bkakjd' tu mlaIfha fydre ish,a, ysgmq ckdêm;sjrhd iu.hs' Y‍%s,ksmfha ienE ;;a;ajh ñka fy<sjkjd'

ysgmq ckdêm;s;=ud jfÜ fydre ál fiaru lerflkjd' Tyq ,jd Y‍%S,ksmh úkdY lrkak o.,kjd' tcdmh wfma mlaI úkdY lrkjd lsh,d ta fydre ál wmsg nkskjd' fydre , ;uhs mlaI úkdY lrkafka wms fkfjhs’ hhso Tyq lshd isáfha wkqrdOmqrfha mej;s ckyuqjl§h'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය