HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Arjuna mahaenadarana  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

,laI 55l jegqm w;yer weú;a rfÜ ck;djg fl,jmq w¾cqk ufykao%ka

Y%s ,xld uqo,ska ñ,shk 5'5l jegqmla ,nñka isx.mamQrefõ uq,H wdh;khl ;k;=rla oere w¾cqk ufykao%ka tu ;k;=r w;yer 1'5 ñ,shka mähla ,efnk^Èukdo iys;j&  uy nexl= wêm;s Oqrhg m;aúu miqmi i;H wkdjrKh lr .eksug isx.mamQrefõ isák wm úfYaI jd¾;dlre yelshdj ,eì ;sfí'

miq.shod EXCLUSIVE  "ñiag¾ la,Ska" ck;djg fldld fmkajd ì,shka 6lg fl,jmq yeá hkqfjka wm%sfh,a 30 jeksod l, wkdjrKfhka miqj fï iïnkaOfhka wkdjrKh ú ;sfí'tu mqj; yryd wm wkdjrKh lr isáfha

''''''Wmqgd .ekau LNW''''''''''

"uyd nexl= fld,a,h yryd w¾cqka ufyakao%ka háuä .eiq Y%s ,dxlsh ck;djf.a uqo,ska ishhg 1'5l uqo,la tkï ì,shk 6l muK uqo,la tlai;a cd;sl mlaI wruqog nerlr ;sfík njhs'"

"meje;aúug kshñ; uyd ue;sjrKh flfia fyda ch.eksu ioyd uqo,a uyd mßudKfhka wjYh neúka w¾cqka fhdojd uyd nexl=j fld,a, ld tu uqo,a tcdm wruqo,g ;ekam;a lr ;sfí'"

Wmqgd .ekau wjika

mqj;ska l,n, jq w¾cqka iu. .kqfokqjg iïnkaO wfhl= mjid we;af;a''miq.shod wjika jq ckdêm;sjrKhg tlai;a cd;sl mlaIfha mlaI wruqof,a uqo,a i;hla j;a ke;sj ;snqk wjia:dfõ rks,af.a b,a,su mßÈ w¾cqk ufykao%ka ì,shk 1'7l uqo,la tlai;a cd;sl mlaI .sKqug ner l, njhs'miqj ffu;%Smd, ckdêm;sjrhd jq iekska Èjqreï ÿka rks,a w¾cqk ufykao%kaf.a b,a,su bgqlrñka tu uqo,a ,nd.; yels jk mßÈ ;k;=rla yeáhg uy nexl= wêm;s Oqrh ,ndÈ ;sfí'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය