HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Anura Kumara  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm

jef,a je,a ke;s ä,a l=udr ikaOdk jef,a t,af,kak hhs ue;sjrKhg ikaOdkhg fldlalla .eisfï iqodkïla

uyd ue;sjrKfhaÈ tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkh iu. tlaj ;r. lsßu ioyd ffu;%Smd, isßfiak iu. ck;d úuqla;s fmruqfKa kdhl ä,a l=udr fyaj;a wkqr l=udr Èidkdhl idlÉPd lr ;sfnk nj wm úfYaI jd¾;dlre wkdjrKh lr isá'


ñg Èk follg fmr ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uqK .eiqkq wkqr ffu;%Sf.ka b,a,d we;af;a tla Èia;%slalhlg fofofkl= ne.ska ikaOdk ,ehsia;=jg ck;d úuqla;s fmruqfKa wfmalaIlhska we;=,;a lsßug bv fok f,ihs'

kuq;a ffu;%Smd, thg tl. ú fkdue;s w;r Èia;%sla lsysmhlg muKla ikaOdk ,ehsia;=fjka ;r. lsßug bv ,ndÈug yels nj okajd ;sfnk njo wm jd¾;dlre wkdjrKh l<d'

fï w;r wkqr l=udr Èidkdhl ir;a f*dkafiald uy;djo yuqú t<fUk ue;sjrKfhaÈ tlaj ;r. lsßfï yelshdjla weoao hkak ms<sn|j idlÉPd lr ;sfí'tu idlÉPdo lsisÿ tlÛ;djhlska f;drj wjika ú ;sfí'

2004 uyd ue;sjrKfha§ tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkh iu. tlaj ;r. l, cúfm m%:u yd wjidk j;djg uka;%sOqr 34la Èkd.;a w;r miqj 2010 uyd ue;sjrKfhaÈ ir;a f*dkafiald ì,a,g foñka hka;ï uka;%sOqr 4la Èkd .;a;d'

kuq;a j¾;udkfha ck;d úuqla;s fmruqK w,a,ia .ksñka rg fnÿïjd§kaf.a .%yKhg k;= lsßu iy mlaI kdhl;ajh mlaIh fufyhúug wiu;a úu hk fy;= ksid cd;sl uÜgfï ue;sjrKhlÈ uka;%sOqrhla Èkd.eksu wisre ;;a;ajhl mj;sk nj cúfm m%N,hkau ioyka lr ;sfí'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය