HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

yasalalika thissa  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

hi,d,l;siai rcqg jQfoa ffu;‍%Sg u;la fjhs'' tfia lr.kak tmd hhs kdysñ lshhs''

isßúu, ysñ ffu;%sf.a uQKgu lshhs (Video)

j;auka wdKavqfõ kdhlhka nyq;rhla isák nj;a ck;djg fjkil wjYH;djh Wjukd jqjo wo ta fjki we;sù we;a oehs
.eg¿ iy.; nj mQcH rdfcdamjkdrdu úydria:dkfha úydrdêm;s lemameáhdf.dv isßúu, kd ysñ mjihs' Bfha ^26& ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak iu. ms<siorlg tla fjñka Wkajykafia fï nj lshd isáhd'


fcdaka wur;=x. m%dfoaYsh iNd úiqrejk njg rEmjdysKsh Tiafia m%ldY ksl=;a lr we;s nj;a tajd úiqreùug Tyqg we;s n,h l=ulao hkak Wkajykafia m%Yak l,d'

rfÜ m%cd;ak;%jdoh lsug wjYH nj;a rfÜ kdhlfhla isàh§ fiiq whg ;SrK .ekSug bvlv ,nd fkdÈh hq;= njo Wkajykafia ckdêm;sjrhdg m%ldY l,d'

ffu;%smd, isßfiak Bfha 19 jk jHjia:d ixfYdaOkfha flgqïm;la u,aj;= uykdysñhkag iy wia.sß wkqkdhl ysñhkag ms<s.kajkq ,enqjd' tys§ u,aj;= uykdhl w;smQcH ;síngqjdfõ Y%S iqux., uykdysñhka iy wia.sß md¾Yjfha wkqkdhl w;smQcH .,.u Y%S w;a;oiaiS wkqkdhl ysñhka jHjia:d ixfYdaOkhg wdYs¾jdoh m, lr ;sfnkjd'

bkamiqjhs ckdêm;sjrhd .egfò rdfcdamjkdrdu úydria:dkhg meñKsfha'tys§ ckdêm;sjrhd rdfcdamjkdrdu úydrdêm;s lemameáhdf.dv isßúu, kd ysñ neyeÿgq w;r tys§ Wkajykafia ckdêm;sjrhdg j;auka md,kh iïnkaOfhka meyeÈ,s lsÍula l,d'

tys§ Wkajykafia ckdêm;s ffu;%smd, isßfiakg jeäÿrg;a lshd isáfha ¶Tn;=ud fï rfÜ ckdêm;s 'Tn;=ud  bof.k bkak mqgqj Wv jdäfj,d ;j flfkla lsõfjd;a uuhs ckdêm;s lsh,d "jefâ Tlafldu bjr njhs¶'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය