HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

yagaya For Ranila  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C Newsw.ue;sf.a wm, ÿrejkak fnd,af.dv jefõ Èk 7 l úfYaI mqcdjla!!!

w.ue;s f.a .%y wm, ÿre ioyd úfYaI hd. iy mqcd meje;aùu ioyd bkaÈhdfõ isg mqcl jreka msßila meñK we;snj jd¾;dfõ " fuu mqcl jreka msßif.a b,a,Su ù we;af;a .x.djla fyda jejla winv fuu mqo mqcd iy hd. l,hq;= nj;a h 'wr,sh .y ueÿfrka ,efnk kj;u f;dr;=re wkqj fnd,af.dv jej wdY%s;fha we;s isúi,a ueÿrl fuu mqcl msßi isák nj;a Bfha ^isl=rdod& isg Èk 7la fuu mqo mqcd iy hd. isÿlrk nj;ah " ;jo fuu fnd,af.dv jej wdY%s;fha we;s isúi,a ueÿr udoH wdh;khl ysñlrefjl=f.a nj;a jd¾;dfõ'

fuu mqo mqcd iy hd. ioyd w.ue;s fjkqfjka Tyqf.a f,alï jrfhl= iïnka§lrk lghq;= lrk nj;a lshfõ ";jo fuu mqo mqcd iy hd. fjkqfjka ishÆu nr mek fuu isúi,a ueÿf¾ ysñlre iy udoH wdh;khl ysñlre úiska ork nj;a lshfõ '

úis y;r mefha isÿlrk fuu úfYaI hd. wjidkfha u;=rk lsß j¾.hla w.ue;s jrhd Èkm;d mdkh lrk nj;a " fuu lsß w.ue;s jrhd fj; f.k tkq ,nkafka by; ioyka l, f,alï jrhd nj;a mejfia '

fuu hd. iy mqo mqcd b;d ryis.;j isÿlrk nj;a " lsisu fya;=jla ksid ldka;djkg fuu ia:dkhg hdu ;ykï nj;a wm fj; f;dr;=re ÿka fuu ia:dkfha ld¾hNdrhka iïnka§lrk w.ue;s ld¾hd,fha fiajlhd mejish'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය