HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Why not go Mahinda Sri Lanka Freedom Party for election  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

 uyskao Y%S ,xld ksoyia mlaIfhka pkaohg fkdhd hq;af;a wehs@@@@@

uyskaog Y%S,ksmfhka w.ue;s f,i pkaoh b,a,Sug wjir ,enqk;a"

1& Y%S,ksmfha iNdm;s uhs;aßmd, isßfiak ùu ksid Tyqg pkao ch.%yKfhka miq fjk flfkl= w.ue;s f,i kï lsÍu l,yel fuhg wod< n,mEï lsÍug ux., iurùr pkao%sld wksjd¾fhkau lghq;= lrkq we;'


2& Y%S,ksmfha iNdm;s f,i uhs;aßmd, f;dard fok w.ue;s kduh rfÜ ckdÈm;s f,i ckdÈm;s uhs;aßmd, isßfiak tl mhskau ms<s.kq we; 'we;eïúg ngysrhkaf.a lshukg w;fuia fkdoeuQ රැðkf.a u;lhg uhs;aßmd, rks,a úlaruiskayju h,s w.ue;s lsÍug bv we;'

3& jdis me;a;g fydahshd lshk Y%S,ksm pkao wfmalaIlfhda uyskaof.a wdl¾IKfhka h,s j;djla ck;djf.a pkaoh ,ndf.k Y%S,ksmfha oeka n,h ;sfnk pkao%sld ux., uhs;%S lshk wdlrhg yeisrefkd;a uyskaog ggd ndhs lsõfjd;a uyskaog ,efnk brKu l=ulao @

fuksid uyskao lsisfia;au Y%S,ksm hgf;a w.ue;s f,i ;r. fkdl< hq;=hs
tfiau Tyq Y%S,ksm Y%S,ksm iNdm;s f,i h,s m;aù ;r. l,;a uhs;aßmd, isßfiak ckm;s ksid Y%S,ksm uka;%Sjre h,s uyskaoj mdjd§ug fndfyda bvlv we; 'tksid uyskao Y%S ,xld ksoyia mlaIfhka ;r. lsÍu lsisfia;au fyd| jevla fkdfõ '

Tyq lsisf,ilj;a Y%S,ksm nyq;arhf.a msgqmi isg msysfhka weksfï olaI;dj wu;l fkdl< hq;=hs' jvd;au fyd| foh jkafka uyskao úu,a ".ïukams, jeks ;reK foaYmafma%ñka iu. kj ikaodkhla f.dvk.d ta ikaodkhg W.;a jeo.;a foaYmd,lhka n|jdf.k ue;sjrKhg ;r. lsÍuhs 'fuys§ Y%S,ksmfha isák foiyamafrñ fldgia o fï kj ikaodkhg tlajkq we; 'pkao ch.%yKfhka miq uyskaof.a kdhl;ajh hgf;a Y%S,ksmh w;sl%uKh lr Y%S,ksmh h,s 56 Y%S,ksmh njg m;alr.ekSug yelsjkq we;

uyskaog úúo fpdaokd l, wmydi l, Y%S,ksm fldgia fï lrkakg iQodkï jkafka l=uka;%Khls

l=uka;arkhkï Tyqf.a ku úl=Kd n,h ,ndf.k Tyqj lrmsxpd fld,hla fuka úislr oeóuhs'

n, iekfikakg fkdj n, úuikakgh'''foaYfha wjYH;djh ms<sno Tnf.a woyia .re lrkafkñ'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය