HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

UPFA MPs Staged A Protest Inside The Parliament Over Mahinda -Updates 2  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

j¾ckh wjika
uyskao fkdhd w,a,ia fldñiu uyskao .djg hkak leu;sù
m%Yakh úif|auyskao rdcmlaI ysgmq ckm;sjrhd w,a,ia fldñiug le|ùug tfrysj Bfha iy wo mej;s úfrdaO;d kj;d oukakg tu úfrdaO;dlrejka ñka ál fõ,djlg fmr md¾,sfïka;=fõ§ tl`.ù ;sfnkjd'
ta wêlrK weu;s úfÊodi rdcmlaI úiska w,a,ia fldñiu iu. l;dfldg tu
lghq;a; fjkia wdldrhg lsÍug
fhdackd lsÍfuka miqjh'
ta wkqj ysgmq ckm;s fldñiug hkq fjkqjg fldñiu uyskaof.a ksjig f.dia wjYH mÍlaIK lghq;a; isÿ lsÍug lghq;= lrkq we;'
fuu m%Yak lsÍu ysgmq ckm;sjrhdf.a f.!rjh ms<sn| m%Yakhla f,i


úfrdaO;dlrejka i,ld ;snqK w;r Bfha rd;%sfha úu,a ùrjxY ysgmq weu;s jrhd lshd isáfha fï fya;=j u; ck;djf.a wfmalaIdj jk 19 jk ixfydaOkhg jqj;a ;uka leu;s fkdjk njhs' wdKavqjg w,hla ;rug j;a fud<hla ;shkj kï 19 f.ak fj,dfj fïjf.a ysßyer fkdlr bkak ´k f,i Tyq lshd ;snqKd'

miq.sh ckm;sjrK wjika iufha ysgmq ckm;sjrhd tcdmfhka wd ;siai w;a;kdhl foaYmd,k jdishg mdúÉÑ lsÍu i|yd w,a,ia f,i weu;s OQrhla msßkeóu fuu m%Yak lsÍug ksñ;a; f,i i|yka lr ;snqK w;r ysgmq ckm;sjrhdf.a md,k ld,fha fjk;a fpdaokd .ek w,a,ia fldñiug Tyqj m%Yak lsÍug ;ju Wjukdù fkdue;'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය