HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

UPFA MPs Staged A Protest Inside The Parliament Over Mahinda  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News


uyskao w,a,ia fldñiug lef|õjg
úu,a we;=¿ msßi
md¾,sfïka;=j ueo jdäjq yeá


wo WoEik 9'30g md¾,sfïka;=j /iajQ wjia:dfõ 19 jk jHjia:d ixfYdaOkh md¾,sfïka;=jg bÈßm;a l< w;r th fojk jr lshùu wksoaod Èkh olajd l,a;eîug l:dkdhl jrhd ;SrKh l<d'
fuu l,a;eîfï wjia:dfõ ;ukag l;d lsÍug fohla we;s nj lshñka úmlaIfha uka;%Sjreka msßila
y~ ke.+ kuq;a wjia:djla,eî ke;'
Tjqkg wjYHjQfha uyskao rdcmlaI ysgmq ckm;sjrhd w,a,ia fldñiug le|ùu .ek m%Yak lsÍugh'
miqj úfrdaOh m<lrñka úu,a ùrjxY m%uqL uyskao ys;jd§ úmlaIfha uka;%Sjreka msßila md¾,sfïka;= iNd .¾Nfha ueog meñK l,n,lr ;sfnk nj jd¾;d jqKd' miqj Tjqka iNd .en ueo r;= m,fia jeäù isáhd'
Tjqkaf.a ;¾lh kï ysgmq ckm;sjrhd lsisu w,a,ila fyda ¥IKhla lr ke;s nj;a Tyq thg le|jkafka foaYmd,k m,s.ekSulg nj;ah'
tu wjia:dfõ úu,a we;=¿ msßi jdäjQ yeá PdhdrEm my;ska

http://www.lankatv.mobi/gossip/parliament001gossiplanka.jpg

http://www.lankatv.mobi/gossip/parliament002gossiplanka.jpg

http://www.lankatv.mobi/gossip/parliament003gossiplanka.jpghttp://www.lankatv.mobi/gossip/parliament004gossiplanka.jpg

http://www.lankatv.mobi/gossip/parliament005gossiplanka.jpg

http://www.lankatv.mobi/gossip/parliament006gossiplanka.jpg

http://www.lankatv.mobi/gossip/parliament008gossiplanka.jpg


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය