HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Tense situation outside Bribery Commission as Gota arrives  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

f.dVdNh rlskak oyia .Kka ckhd w,a,ia fldñiu jg,hs

;sia jirl l=ßre hqoaOfhka rg fnrd .eksug ;%súO yuqodjgu Yla;shla jq ysgmq wdrlaIl f,alï f.dVdNh rdcmlaI w,a,ia fldñiu yuqjg f.kú;a cd;Hka;rh yuqfõ wmlS¾;shg m;a lsßug fnÿïjd§ rks,a úl%uisxy m%uqL hum,dk ovqju ukaÈrfha ovhï l=udß fkdfyd;a w,a,ia fldñifï úOdhl n,;, ysñ wOHlaIl fckrd,ajßh jk È,arelaIs vhia fhdod.ksñka f.k hka fufyhqu mrdch lsßu ioyd oi oyia ixLHd; ckhd w,a,ia fldñiu jg,dWoaf>daIKfha fhfoak nj wm fld<U úfYaI jd¾;dlre ioyka l<d'ueof.dv wnh;siai" fnx.uqfõ kd,l" uqre;af;Ügqfõ wdkkao we;=¿ iajdñka jykafia,do chka; legf.dv" WÈ; f,dl= nKavdr" frdIdka rKisxy" v,ia w,ymafmreu" ir;a ùrfialr" nkaÿ, .=Kj¾Ok" .dñKs f,dl=f.a hk md¾,sfïka;= uka;%Sjrekao Woh .ïukams," Wmd,s fldäldr we;=¿ m<d;a iNd uka;%Skao úfrdaOfha kshef,;s' f.dagdNh rdcmla‍I uy;do fldñiu fj; meñKsfhah'

fn!oaOdf,dal udj; ud¾. ndOl fhdod jid oud we;' fmd,sia n,weKs iQodkñka isà'

yÈis kS;sh ovóud lr.ksñka u¾oKh lsßu ioyd wêlrK ksfhda. f.k ;snqko t ish,a, fkd;ld ckhd úfrdO;dj, fhfok njhs Tyq wkdjrKh lf<a'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය