HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Singapore Rejected Ravi & Mahendran  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

isx.mQrefõ ienE hymd,lfhda ,xldfõ fndre hymd,lhkaj m%;slafIam lr;s&rú"ufykao%ka fokakdgu kvq  neúka úYajdihla ke;

fï i;sfha isx.mQrefõ fldgia fj<| fmd, yryd ,xld rch ksl=;a lsÍug W;aidy l, fvd,¾ ì,shk 1'5 úfoaY Kh ne÷ïlrh isx.mQre rch m%;slafIam lr we;' ne÷ïlrh ksl=;a lrkjd hkq f;afrk ndidfjka lshkjdkï fvd,¾ ì,shk 1'5 la fyj;a remsh,a 195"000"000"000 muk uqo,la  úfoaY wdfhdaclhkaf.ka fmd,shg .kakg l, W;aidyhhs' ienE hymd,kh by,skau l%shd;aul jk b;d oeã kS;s wkq.ukh lrk rgla jk isx.mQrej mjid we;af;a fuu ne÷ïlr ksl;=jg w;aika ;nd we;s Y%S ,xld uqo,a weu;s yd uy nexl= wêm;s hk fofokdf.au w;aika j.lsj hq;= wdka;¾cd;sl .kqfokqjla i|yd ms,s.; fkdyels njh' 

Tjqka fmkajd § we;af;a rú lreKdkhl úksuh jxpd fpdokd kvqjl ú;a;slrefjl= jk w;r w¾cqk ufykao% uy ne÷ïlr jxpjlg iel msg wksjdrH ksjdvq hjd w;s wfhl= njhs'fujka fofofkl=f.a w;aikska j.lsj hq;= rdcH f,aLkhla bÈßm;aùu .ek isx.mQre n,OdÍka mqÿuh yd lkiai,a, m, fldg we;'fldfyduo  ,xldfõ kïnqj oeka @


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය