HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Ranil Wikkramasinha can't face against his problems  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

 
rks,ag fygla ke; ,eÊcd kyr we;akï jydu rch f.or hkq

uy nexl= wêm;s w¾cqka ufyakao%ka yryd fldaá 270 lg wêl uqo,lg úoao rks,a& ffu;%S m%uqL fydre රැ,g wo md¾,sfïka;=fõÈ hi mdvula b.ekaùug yelshdj ,eìks'


remsh,a ì,shk ydrishl fldaá 40000 NdKavd.dr ì,am;a  ,nd .ekSug  rch bÈßm;a l< fhdackdj md¾,sfïka;=fõ§ wo 7 mrdch úh'mk;g tfrysj Pkao  52la omlaIj Pkao 31 la o ,eìKs' Pkaoh úuik wjia:dfõ w.ue;s fyda uqo,a weue;s md¾,sfïka;=fõ isáfha ke;

fï w;r uqo,a fr.=,dishla mrdch úu ksid rch jydu b,a,d wiaúh hq;=hehs uyck tlai;a fmruqKq kdhl ÈfkaIa .=Kj¾Ok uy;d md¾,sfïka;=fõ m%jD;a;s idlÉPdjla mj;ajñka wo m%ldY l<d'

tfia b,a,d wia fkdjkafka kï fyg ^08& rch h<s;a Pkaohlg f.dia tu mk; chf.k fmkaúh hq;=hehs Tyq lshd isáfhah'

w.ue;s " uqo,a weue;s " úmlaI kdhl "wdKavq mlaIfha m%Odk ixúOdhl o Y%S ,xld ksoyia mlaIfhka weue;slï .;a uka;%Sjreo Pkaoh úuik wjia:dfõ fkdisá nj;a Tyq lSfõh


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය