HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Ranil plaan  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

Y%s,ksmh 3 fkdlevqfkd;a uu folg lefvkjd -10 ka 7 lau uyskaog leu;sÆ

Y%s ,xld ksoyia mlaIh wju jYfhka fldgia ;=klg leä ue;sjrKhg bÈßm;a úu ;=,ska muKla tlai;a cd;sl mlaIhg wdKavqjla msysgqúfï yelshdj hka;ï fyda ,efík nj Bfha rd;%sfha tlai;a cd;sl mlaI kdhl"w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d ;ukaf.a ue;sjrK fufyhqï lKavdhu iu. yÈis yuqjla le|jñka ioyka lr ;sfí'wm%sfh,a 20 miq Èkl md¾,sfïka;=j úisrejd yeßug lghq;= l, hq;af;a Y%s ,xld ksoyia mlaIh iy tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkh folv lsßfuka muKla njg ;uka ffu;%Smd, isßfiak wy pkao%sld l=udr;=x. hk whg oekqï È ;sfnk njo Tyq ioyka lr ;sfí'

fï w;r wdrlaIl wud;HdxYfha WmfoaYl ;k;=rla orK ue;sjrK fufyhqï lKavdhu ksfhdackh lrk rks,af.a fldÆ.egfhl= ''''bÈß ue;sjrKhlÈ uyskao rdcmlaIf.a kdhl;ajfhka hï lKavdhula ;r. l,fyd;a lsisod mrdo l, fkdyels nj fmkajd È ;sfí'miq.sh Èk 30l muK ld,hla nqoaê wxY iudðlhka fhdojd .ksñka lrk ,o iñlaIKhkag wkqj iEu mqoa.,hka 10 fofkl=f.ka 7 fofkl= uyskaog leu;s nj;a ie, mqoa.,hka 10lf.ka 8 fofkl= ffu;%Smd, isßfiakg wlue;s njo wkdjrKh ú ;sfnk nj mjid ;sfí'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය