HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Nimal Siripala Can't Drink Water  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News


ug oeka we,a j;=r fmfjkafk;a kE

ffu;%Smd, isßfiakf.a iy rks,a úl%uisxy we;=Æ Y%s ,xld ksoyia mlaIfha wukhkaf.a l;d wid ;uka .eghlg yiqjq nj;a oeka ;ukag we,a j;=rj;a fmfõkafka ke;s nj j;auka úmlaI kdhl ksu,a isßmd, o is,ajd mjihs';ukaj yefudau tl;=ú lfâ hjd we;s nj;a"wka;suÜ ;ukag ;snqkq fo;a ke;s fjkakg hk njhs isßmd, mjid we;af;a'


ÈfkaIa .=Kj¾Ok uy;d md¾,sfïka;= úmlaI kdhl moúhg m;a lsÍfï b,a,Sug ikaOdkfha uka;%Skaf.ka 58 fokl= w;aika lr b,a,sula lsßu;a'

cúfm kdhl md¾,sfïka;= uka;‍%S wkqr Èidkdhl uy;dg úmla‍I kdhl Oqrh oeÍu i|yd md¾,sfïka;=j ;=, wjYH iyfhda.h ,nd§u iïnkaOfhka fou< cd;sl ikaOdkh ;=, idlÉpdjla meje;afjk nj fou< udOH jd¾;d lsßu;a fya;=fjka ksu,a isßmd, w¾nqohlg uqyqK È isá'

oekg ;sfnk ;;a;ajh  wkqj wfma%,a 7 jeks od jk úg l;dkdhljrhd úmla‍I kdhl f,i flkl= m;a flfrkq we;' ta iïnkaOfhka m%Odk jYfhka kï ;=kla lshefjhs' ta ÈfkaIa .=Kj¾Ok" ksu,a isßmd, o is,ajd yd wd¾ iïnkaoka h' m<mqreoao yd iqÿiqlï w;ska kï wfkla fofokdg ÈfkaIa .=Kj¾Okg ;r.hla Èh fkd yels h'

tfy;a md¾,sfïka;=fõ ;k;=rej,g m;alsÍfï § foaYmd,kh n, fkdmdkafka kï foaYmd,kh n, fkdmkafka fldfya o@


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය