HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mithre Chandrika & Rajitha Secret talk  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News


ffu;%S-pkao%sld-mdGa,S-rdð; l=uka;%Khl
tlai;a cd;sl mlaIfha kdhl;ajh fjkia lsßu ioyd;a w.ue;s Oqrh tcdmfhka bj;a lsßu ioyd;a ffu;%S&pkao%sld&mdGa,S&rdð; b;d iqlaIu fufyhqul ksr;j isák nj wm foaYmd,k úfYaI jd¾;dlre wkdjrKh lr isá'miq.sh ckdêm;sjrKfhaÈ wirKj isá rks,a iy tlai;a cd;sl mlaIh mdúÉÑhg .;a ffu;%S&pkao%sld&mdGa,S&rdð; oeka l%udKql+, rks,a iy tcdm uka;%s lKavdhu lmd yeßu ioyd fufyhqula wdrïN lr ;sfí'fmf¾od rd;%sfha ffu;%S&pkao%sld&mdGa,S&rdð; iy ;j;a foaYmd,k .egueála lrejka 4 fofkl= iu. mej;s úfYaI ryis.; රැiaúfï f;dr;=re b;d iqlaIu whqßka wkdjrKh lr .eksug wm jd¾;dlre iu;aj ;sfí'

fïysÈ f.dvk.d we;s fmdÿ u;h jkafka uyskao fukau rks,ajo foaYmd,k Nqñfhaka jydu w;=.d oeñh hq;=hs hkakhs'ta ioyd my; lKavdhï iu. tlග;djhlska hq;=j lghq;= lsßugo idlÉPd lr ;sfí'

uyskao & rks,a w;r tlග;djhla we;s njg iudc u;hla me;sr úu"TNA  iy rks,a w;r mj;sk úril Ndjh j¾Okh lsßu'isri kd,sldj iu. iñm in|;djhla t;s lr .eksu ioyd uq, isáu isrfia rks,a úfrdaOh kej; il%sh lsßu jeks lreKq idlÉPdjg f.k ;sfí'

 flfia kuq;a fuu idlÉPdj ioyd úfoaY lghq;= wud;H ux., iurúr uy;d iyNd.s fkdue;s w;r ta ms<sn|j iudðlhka 4 fokdf.ka wfhl= úuid isá wjia:dfõ lsisfjl=;a thg ms<s;=re § kE'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය