HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Massage clinic  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

uidÊ la‌,sksla‌ ksid iudc frda.

,xldfõ uidÊ fikag¾ j, jev lrk ,sx.sl Y%ñlhka nyq;rh mdie,a yd leïmia isiqúhka

iïndyk uOHia‌:dk ^uidÊ fikag¾ia‌& uqjdfjka Èjhsk mqrd mj;ajdf.k hk .‚ld fiajd uOHia‌:dkj, fiajh lrk ldka;d ,sx.sl Y%ñlhka yryd iudch ;=< tÉ' whs' ù'$taâia‌ we;=¿ iudc frda. me;srhefï oeä wjodkula‌ mj;sk nj iudc frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoHjre m%ldY lr isá;s'fuu uOHia‌:dkj, iïndyk lghq;=j, ksr; jk ,sx.sl Y%ñlhkaf.ka nyq;rh jhi wjqreÿ 17 g wvq mdi,a isiqúhka yd úYajúoHd,j, wOHdmkh ,nk isiqúhka nj wkdjrKh ù we;s w;r Tjqkg mj;sk wd¾Ól ÿIalr;d u; fuu uOHia‌:dkj, .‚ld fiajfha fhfok nj Tjqkf.a fouõmshka fyda ys;j;=ka mjd fkdokakd nj wkdjrKh ù ;sfí'

fuu msßi tÉ' whs' ù'$taâia‌ we;=¿ iudc frda. me;sÍu ms<sn| ksis wjfndaOhlska miq fkdùu fya;=fjka Tjqka tu frda. ksy~j m;=rejk lKa‌vdhula‌ njg m;aj isák nj ffjoHjre lshd isá;s'

oekg Èjhsk mqrd .‚ld fiajfhys ksr;j isák ldka;d ,sx.sl Y%ñlhka 40"000 lg wêl ixLHdfjka nyq;rho tÉ' whs' ù'$taâia‌ we;=¿ iudc frda. ms<sn| ksis mßÈ oekqj;a ù fkdue;s nj ióla‍IKj,§ wkdjrKh ù ;sfí'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය