HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mahindha Rajapaksha aurudu subapethum  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News
https://i.ytimg.com/vi/j8BwHZ8GUfo/hqdefault.jpgysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a wjqreÿ mKsjqvh Video

Wod jQ w¨;a wjqreoao iuia; Y‍%S ,xldjdiS ck;djg iduh" i;=g fi!Nd.H imsf¾jd hehs m‍%d¾:kd lrñ'

w¨;a wjqreÿ iufha fy,fha iQ¾h ux.,Hfha§ wm Y‍%S ,xldjdiS ck;dj o" .yfld< o" i;d iSmdfjdao kj Ôjhla ,nd .kS'


tfiau Ñrd;a ld,hla uq¿,af,a meje;ajQ fuu ux.,Hh cd;sfha tald.‍%;djh f.dvke.Sh'

iuia; cd;shu tlu fudfyd;l jev kj;ajd mqKH lghq;=j, fh§ ,sm .sks o,ajd wdydr wkqNj fldg .kqfokq lr jev we,a,Su ;=<ska f.dvkef.kafka cd;sfha tluq;=luhs'

tfiau iïu;hg wkqj wm bgq lrk wjqreÿ pdß;‍% ish,a, .=K.rel cd;shla f.dvke.Sug uÛ fmkajhs'

fï uyÛq iQ¾h ux.,H uq¨uy;a foaYhgu tlaj ksoyfia meje;aùug yels ;;ajhg wm ud;D NQñh f.dvke.=fjuq'

tneúka ck;dj iu. wm w¨;a wjqreÿ pdß;‍%j, fhÿfka cd;shgu fuu Wf<f,ka ,efnk jákdlu fyd¢ka jgyd.;a ksid h'

ish¨ jdofNao mfil,d fujr o fï rfÜ iEu mjq,lau ;u orejka iu. tlaj w¨;a wjqreÿ pdß;‍% bgqlrkq we;ehs uu úYajdi lrñ'

Tn ieug iduh" i;=g msß iqn w¨;a wjqreoaola fõjd…!

uyskao rdcmlaI
ysgmq ckdêm;s

 Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය