HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mahinda Gothabaya 10 million to petition the court battle  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News


uyskao"f.dGd hqO wêlrKhg f.k hkak ,laI 10l fm;aiula hymd,k fgdhsfhd;a iyh fohs

uyskao rdcmlaI iy f.dGdNh rdcmlaI jydu hqO wmrdOlrejka f,i cd;Hka;r hqO wêlrKhg bÈßm;a lsßug talai;a cd;Skaf.a ixúOdkh jydu lghq;= l,hq;= nj mjiñka w;aika oi ,la‍Ihla ,nd.ekSfï jHdmdrhla ráka neyer fou< B<dï rch úiska wdrïN lr ;sfnk nj cd;Hka;r ;%ia;jdoh je,elaúu ms<sn|j tlai;a cd;skaf.a ixúOdkfha m%N, iudðlfhl=j isg wm jd¾;dlrefjl= f,i lghq;= lrk úfYaI jd¾;dlre wkdjrKh lr isá'2015 wf.daia;= ui Y%S ,xldj ms<sno jd¾;dj tlai;a cd;Skaf.a ksfhdað;hska úiska ilia lsßug kshñ; nj;a fuu ;;ajfha§ w;aika oi ,la‍Ihla ,nd.ekSfï jHdmdrh cq,s ui 15 Èkg fmr" wjika lsßfï wruqKska hq;=j ,xldfõ udOHhkays wkq.%yh ráka neyer fou< B<dï rch b,a,d we;s  w;r rdcmlaI úfrdaë fjí wvú ila fï jkúg;a tu b,a,sug iyh m,lr ;sfík njo wm úfYaI jd¾;dlre wkdjrKh l<d' fuu w;aika jHdmdrh yryd uyskao"f.dGdNh fukau 4jk B<dï hqoaOfhaÈ ;skaÿ .;a ishÆu rKúrejkag tfrysjo lghq;= l,hq;= nj b,a,d ;sfí'

fïjeks úYd, fm;aiu ioyd w;aika ,nd .eksu W;=f¾o fï jkúg wdrïN lr ;sfnk w;r Y%s ,xld rcfha wdrlaIl wxY ta iïnkaOfhka lsisÿ mshjrla f.k ke;s njo jd¾;d fõ'b;d iqlaIu l%ufõohka Ndú;d lrñka ffokslj w;aika ;nk m;%sld ish,a, tÈku iS.%.dñ ;emE, Tiafia lekvdj n,d hjk njo wkdjrKh ú ;sfí'

fï jkúg;a w;aika .eksfï úfYaI m;%sld iys; ksfhdað; lKavdhï fld<U"kqjr"lÿlrfha we;=Æ m%foaY ilg hjd ;sfí'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය