HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mahinda Could Contest Through SLFP - President Maithripala  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

wjYH kï fn,sw;af;ka ;r.lr
Y%S,ksm uka;%S moúhla ,o yelshs

uyskaog w.ue;s wfmalaIl;ajhla kE
- ckm;s ffu;%smd, lsh,d


t<efUk uyue;sjrKfha§ ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;dg ;r.je§ug wjYH nj lshkafka kï Bg wjia:dj i,id Èh yels nj ffu;%smd, isßfiak ckm;sjrhd tl`.ù we;' kuq;a ta Tyq n,dfmdfrd;a;= jk wdldrhg w.ue;s wfmalaIlfhl= f,i
fkdj uka;%S moú wfmalaIlfhl= f,isks'
Y%S ,xld ksoyia mlaIfhka ;r. lsÍug uyskaog bv ,nd.ekSu ms<sn| ysgmq weu;sjreka jk l=udr fj,a.u yd à'ì' talkdhl ckdêm;s ks, ksjfia§ ckm;sjrhd yuqù  idlPd lr we;af;a miq.sh fikiqrdodhs' tu wjia:dfõ ffu;%smd, ckm;sjrhd uyskao tkjdg ;uka úreoaO ke;s nj;a Tyqg fn,sw;a; wdikh Ndrf.k wjYH kï ;r. l< yels nj;a mjid we;' kuq;a Tyqj w.ue;s wfmalaIlfhl= f,i kï lsÍug iQodkula ke;s nj meyeÈ,s f,i lshd we;'


w.ue;s lu ,nd§u isÿjkafka md¾,sfïka;=fõ nyq;r leue;a; ,nd.;yels wfhl= ckm;sjrhd úiska kï lsÍfuka nj jHjia:dfõ i|ykah' ta wkqj w.ue;s moúh miqjg ;SrKh l< yels nj ckm;sjrhd mjid we;'

,nk uehs 1 jkod Y%S,ksm uehs /<shg tlajk f,i ysgmq ckm;sjrhdg uyf,alï wkqr m%sho¾Yk úiska wdrdOkh lrkq ,en we;s kuq;a ysgmq ckm;sjrhd thg iyNd.Sfõo ke;fyd;a úu,a we;=¿ msßif.a lsre<mk /<shg tlafõo hkak .ek ;ju ksYaph lr ke;s nj jd¾;d jkjd'

wfm%a,a ui w. md¾,sfïka;=j úiqrejd yeÍug kshñ; neúka bÈß uyue;sjrKh ,nk cqks udifha mj;ajkakg fndfyda ÿrg bv we;s njo jd¾;d fjhs'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය