HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mahajana sewaya pinisayi With Rajitha Senatathna  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

isxy, rg cd;sh úkdY lrk ;=reïmq i.jdf.k fudjqka lrk fi,a,u Video

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d ;ud mrdch ùug fya;=j fkdokakd nj;a uyskao rdcmlaI;a taldêm;sjdohlg .sh nj;a fi!LH wud;H rdð; fiakdr;ak uy;d mjihs'

Tyq fï nj mejiQfõ ^01& rd;%S iaj¾KjdySkS kd,sldfõ úldYh jQ ‘uyck fiajh msKsihs‘ foaYmd,k jevigykg tlafjñks'Tyqg iskaÿ ,sõjd uyrcdfKda lsh, Tyq jdyfka hkfldg;a ta iskaÿj wyf.khs .sfha' jdyfka ßhÿrd,d lshkjd wykak wdiu iskaÿj tal ;uhs lsh,d' uyckhdf.a ysgmq iqkaor uyskao rdcmlaI lshk mqoa.,hd wms wdY%h lrmq foaYmd,{hd fjkia fj,d uyrfcla njg m;a flfrõjd wfmau rfÜ bkak fudav රැ<la hehs wud;Hjrhd fmkajd ÿkafkah'

fuu jev igyk mqrdu fudyq ishqï f,i uyskao uy;dg uv .eiqjd' fudjqka fmr fydrd fydrd lshd lshq foaj,a yiq fkdjq ksid ck;dj f.dkdg wekaojq nj ck;djg jegyS yudrh foYSh jYfhka yuqjq fydrlula ke;s ksid oeka fudyq lshkafka uyskaog fvd,¾ fldaá .kka úfoaYSh nexl=j, ;sfhkjd lsh,d oekg Tmamq lrkak idol keyeÆ'

uyskao uy;d jev lf,a foaYsh jHdmrlhka iu.ska rdð; fiakdr;ak uy;d jHdmr lrkafka úcd;sl n,fõ. iu.ska úcd;sl l=uka;%k lrejka yd tlaj uysko ckm;sj mrdch lf,a ta ksihs' isxy, rg cd;sh úkdY lrk úcd;sl l=uka;%kh fudyq yeuúgu i.jd l;d lf,a ;=reïmq i.jdf.k fudjqka lrk fi,a,u oeka rg jeishkag fy,sù yudrhs

wfma rfÜ b;sydih mqrdu Y%s ,xljg isxy, cd;shg fn!oaO wd.ug lrorhla fjk yeu fj,djlu cd;sl n,fõ. ke.s isáhd oeka fjñka mj;sfka tys wdrïyhhs tu jev ms,sfj,g nfha fufjks jev igyka l,dg ;j;a wm rg ;=, ;kfld, lk ñksiqka ke;snj fï rg lk fydr l,a,sh jgyd .; hq;=hs'
tu ùvfhdaj my;ska krUkak


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය