HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Love Couple  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

Tfí ìß| lduhg fmd< Ujd.kafka flfiao @m%S;su;a újdyhlg wjYH;u jeo.;a lreKq 3la n%s;dkHh l< iólaIKhlska fy<s fjhs' fmdÿfõ th wmgo wod< fjhs' m<uqjkekak wjxlluhs' fojekak idlÉPd iïuq;sh hs' tkï
tlÛ;djhs' wfkla lreK iEu fohlu mdfya folla neÛska ;Sîuhs' úfYaIfhka rEmjdysKs folla" fudag¾ r: folla" iy jeisls<s folla jYfhks'
úYajdijka;lu" ydiHh úo ord.ekSfï ixfõ§;dj iy wjxllu hym;a in|;djlg jvd;a jeo.;au lreKq 3 jYfhka ksÍlaIKh lr ;sfí' ;j;a lreKq lsysmhla l,amj;akd wdorhg w;HjYh fõ',Tfí ìß| lduhg fmd<Ujd.kafka flfiao @, kñka kj;u .%ka:hla t<s oelaùu i|yd mj;ajk ,o fuu iólaIKhg wUq ieñ hqj< 2000 la tla lrf.k ;sìK'
Tjqka ishÆfokdu mdfya i|yka lr we;af;a uq,a lreKq 2 lg wu;rj fjku jdyk folla" rEmjdys” folla yd jeisls<s folla o m%S;su;a újdy Èúhlg w;HjYH njhs'
Tjqkag ms<s;=re §u i|yd fydavqjd 50 la ,ehsia;=.; lr ;sìK' wLKav ,sx.sl in|;djg tu ,ehsia;=fõ ysñù we;af;a 20 jeks ia:dkhhs' ks;s m;d je<|.ekSï yd ;=re¿ lr.ekSïo ks¾foaYs;h'
rd;%S kskaog l<ska" WoEik" ksjiska msgù hdfï§ tlsfkld ism.ekSï" bo ysg fma%u pu;aldrfhka fj¿Kq woyia m< lsÍï" Tyq fyda weh ;udf.a fyd|u ñ;=rd jYfhka ie,lSu" ud msh rdcldß fnod .ekSu" úfkdaodxYj, ksr; ùu wdÈho ks;sm;d ,sx.slj tlaùuo f,aLkfha m<uq 20 we;=<;a fjhs'
;¾l ú;¾l iuÛ iy úYauhg m;alsÍfï ;Hd.hla msßkuñka lsis úfgl;a kskaogfkdhduo m%S;su;a hq. Èúhg wod, lreKq 50 g we;=,;a fjhs


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය