HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

JVP leader Somawansa statement (Audio)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

cúfm h,s folv fõ cúfm m%n,hd ysgmq kdhl fidaujY wurisxy mlaIh w;ayÍ

cúfm .uka uග ksjerÈ kE fidaujxYf.a m%ldYh ( Video )

miq.sh fmnrjdßfha wm wkdjrKh l, mßÈu ck;d úuqla;s fmruqfKa wNHka;r w¾nqofha ;j;a msmsÍulska ck;d úuqla;s fmruqfKa ysgmq kdhl fukau j;auka cd;Hka;r lghq;= Ndrj isá fidaujY wurisxy uy;d wo ck;d úuqla;s fmruqfKaka b,a,d wia jqkd'wo iji me,j;a; m‍%foaYfha mej;s udOH yuqjla wu;ñka Tyq ioyka lr we;af;a ;uka ksjerÈ u. .;a kj mlaIhla wdrïN lrk njg;a bÛshla m,lr ;sfí'

fï w;r udOH yuqj wjika úu;a iu. udOHfõ§fhl= wurisxy uy;dg m%YaK lsysmhlau fhduqlr we;s w;r thg ms<s;=re foñka Tyq mjid we;af;a ;uka iu. foaYmd,k uKav, iNslhkaf.ka iys; 45lg wêl by< fmf,a mlaI ;k;=re ila isák njhs'

frdayka úf–úr ck;d úuqla;s fmruqK f.dv ke.=fõ OfkaYajr mlaI iu. fï wldrfha ä,a oeñug fkdjk njo Tyq ioyka lr ;sfí'

ck;d úuqla;s fmruqfKa foaYmd,k uKav, iNsl" niakdysr m<d;a iNd uka;‍%S fukau rfÜ jD;a;Sh iñ;s ilg kdhl;ajh fok fla'ü' ,d,aldka; ck;d úuqla;s fmruqfKka bj;aúug ;srKh lr ;sfnk nj wm úfYaI jd¾;dlre miq.sh fmnrjdß 8 jeksod wkjrKh l<d

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය