HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

J V P  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

isß whshd .sfha UNP ÿka ,la‍I 350 wkqr ;kshu udáhd .ymq ksid

ck;d úuqla;s fmruqfKa ysgmq kdhl fidaujxY wurisxy fkdlshdj mlaIfhka bj;aúug úúO fya;= ;snqko wdikak;u fya;=j tcdmfhka ,enqKq ,la‍I 350l uqo,la nj mlaI wNHka;r wdrxÑ ud¾. jd¾;dlrKfha fhfoak wm úfYaI jd¾;dlre ioyka l<d'


miq.sh ckdêm;sjrKfha§ tlai;a cd;sl mlaI kdhl rks,a úl%uisxy uy;d úiska ue;sjrK m%pdrl lghq;=j,g wod,j ,nd fok ,o remsh,a ,laI 350l uqo,la ,ndÈ we;s w;r th mlaIfha fmdÿ .sKqug fkdoud mlaI kdhl wkqr l=udr Èidkdhlf.a fm!oa.,sl .sKqug oud ;sfí'

Bg wod,j mlaIh ;=, we;sjqKq u;.egqul wjidk m%:sm,h jYfhka ck;d úuqla;s fmruqfKa ysgmq kdhl fidaujxY wurisxy uy;d mlaIfhka bj;ajqnj mla‍I wNHka;r wdrxÑ ud¾. jd¾;d lrhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය