HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

It's not my job President  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

fïl uf.a jevla fkfuhs w.ue;sf. jevla lshd ckm;s hhs'' uka;‍%S 89la ue;sinfha kj;S'' ( video & Pictures )


ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d w,a,ia fldñiu bÈßhg le|ùug .;a ;SrKh wfydais lrk f;la md¾,sfïka;= iNd .efí meje;afjk úfrdaO;djh ;j;a oeä ù ;sfí'

fï jk úg Bg iïnka uka;‍%S m‍%udKh 80o blajud we;s w;r Tjqka uq¿ rd;‍%shu md¾,sfïka;=fõ .; lrkakg ;SrKh lr ;sfnk nj md¾,sfïka;= wdrxÑ lshd isà'ckdêm;s ffu;‍%smd, isßfiak uy;d iy l;dkdhl pu,a rdcmla‍I uy;d md¾,sfïka;=jg meñK fuu úfrdaO;djh kj;k f,i uka;‍%Sjrekaf.ka lsysm úglau b,a,d isá w;r uka;‍%Sjreka lshd isáfha w,a,ia fldñiu úiska wod, ksfhda.h b,a,d wialr.kakd f;la ;uka md¾,sfïka;=j ;=, úfrdaO;djfha ksr; jk njhs'

;uka w,a,ia fldñifï n,OdÍka f.kajd fï ms<sn| m‍%YaK l, nj;a bÈßfhaÈ uka;‍%Sjrekaf.ka m‍%YaK lroa§ Bg iqÿiq C%uhlg isÿ lrk f,i;a Wmfoia ÿka nj l;dkdhljrhd úiska i|yka lr we;' tfy;a uka;‍%Sjreka b;d ;Èka lshd isáfha ysgmq ckdêm;sjrfhla le|ùu i|yd w,a,ia fldñiug kS;suh n,hla ke;s nj;a weu;slula §u hkq w,a,ila §u fkdjk nj;a wod, ksfhda.h wksjd¾fhkau b,a,d .; hq;= nj;ah'

Bg l;dkdhljrhd i|yka lf,a w,a,ia fldñiu ta iïnkaOfhka tlÛ;djhlg fkdmeñKs nj;a Tjqkg ta iïnkaOfhka ;ksj ;SrKh l, fkdye;s nj;a oekqï ÿka njhs'

fï w;r ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d úiska uka;‍%Sjrekag mjid we;af;a fuh ;uka oekqj;aj isÿjQjla fkdjk nj;a md¾,sfïka;=j yuqfõ we;s ixfYdaOk wjq,a lsÍu i|yd w.ue;sjrhdf.a C%shdjla nj;ah'

wjidkfha l;dkdhljrhd md¾,sfïka;=fjka msgj f.dia we;af;a ind .efí £ isàu uka;‍%Sjrekaf.a whs;shla nj;a Bg úreoao ùug ;ukg yelshdjla ke;s nj;a lshñks'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය