HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

If contest, I’m confident that I’m going to win- Rajapaksa  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News


Pkafog wdfjd;a Èkk nj okakjd  ysgmq ckm;s uyskao


;ud bÈß ue;sjrKfhka w.%dud;Hjrhd fõoehs fkdokakd kuq;a ue;sjrKhg ;r. lrkq ,enqjfyd;a ch.%yKh lrk nj ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;d mjihs'w,aciSrd mqj;a fiajh fjkqfjka
ñfk,af,a *¾äkekaÈia iu. rEmjdyskS iïuqL idlÉPdjlg tlafjñka fyf;u fï nj i|yka lf<ah'

ckdêm;sjrKfha m%;sM, ksl=;a flreKq Èkfha ;j ÿrg;a n,h mdúÉÑ lrñka n,fha රැ§ isàug W;aidyhla ;snqfKaoehs udOHfõÈksh weiQ m%Yakhlg m%;spdr olajñka rdcmlaI uy;d lshd isáfha tlS fpdaokdj m%;slafIam lrk njhs'th úys¿jla nj;a"mehl foll ld,hlska tjeks l=uka;%Khla isÿl< yelsoehs rdcmlaI uy;d tys§ úuid isáfhah'

tfiau ;udg n,h wysñ nj oek.;a fudfyd;au ;ud th yerhdug ;SrKh l< nj Tyq wjOdrKh lf<ah'

ysgmq ckdêm;sjrhdg t,a, jk fpdaokd iïnkaOfhka úuik ,ÿj w,aciSrd udOHfõÈkshg m%;spdr olajñka Tyq lshd isáfha tlS fpdaokd ;udg tfrysj ukd ixúOdkd;aul f,i f.dvkÛk ,o m%pdrK jHdmD;shla njhs'

Y%S ,xldfõ mej;s hqoaOh ksud lrkakg f.jkakg isÿjQ jkaÈh  idOdrKoehs  fï fudfydf;a ms<s.kakjdoehs rdcmlaI uy;df.ka úuik ,ÿj Tyqf.a m%;spdrh jQfha th idOdrK neõ ;ud fï fudfydf;ao ms<s.kakd njhs'

tfiau tfia lemlsÍula fkdlf<a kï fï fudfydf;a mjd hqoaOh È.wefoñka mj;sk nj ysgmq ckdêm;sjrhd fuys§ jeäÿrg;a wjOdrKh lf<ah'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය