HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

I can not work with Maithree - Ranil  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

;j;akï ffu;%S tlal jev lrkak ug nE rks,af.a l=uka;%Kh j;=f¾ hhs

ffu;%Smd, isßfiak iïnkaOfhka ;ïka ;=, oeka lsisÿ úYajdihla fkdue;s nj;a jydu ue;sjrK l%uh fjkia lsßug fmr wdKavqjla ,nd .eksu ioyd lghq;= iïmdokh lsßug l%shdlrk f,i Bfha rd;%sfha yÈis රැiaúula leojñka w.%dud;H
rks,a úl%uisxy uy;d mjid ;sfí'tlai;a cd;sl mlaI m%N,fhl= wm iu. lshd isáfha tu idlÉPdj ioyd tcdm m%n,hka 25 fofkl= iyNd.s jq njhs'
;jÿrg;a ffu;%Smd, ckdêm;sjrhd iy ikaOdkfhka Khg .;a uka;%sjreka iu. wdKavqjla l,fyd;a tlai;a cd;sl mlaIh b;sydih ;=, Èhú hefï wjodkula ;sfnk nj rks,a fuysÈ fmkajd È ;sfí'

uu yeÿfõ 19 iïu; lrf.k n,h w;g wrka ;j wjqreoaol ld,hla wdKavqj lr,d Pkafog hkak uu yeÿfõ'''''t;a oeka tl yßhkafka kE''''

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය