HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

hot news  

rks,a ffu;%S pkao%sld wÆ;a f.aul  ffu;%Sg fldkao mK ke;s nj pkao%sldg;a u;la fõ


flfia fyda ,nk 28 jeksod 19 jeks jHjia:d ixfYdaOkh flfia fyda iïu; lsßug lghq;= l, hq;= njg ysgmq ckdêm;sks pkao%sld l=udr;=x. uy;añh ckm;s ffu;%Smd, isßfiak
uy;dg wo ;¾ckd;aulj lshd ;sfnk nj wm úfYaI jd¾;dlre ioyka l<d'
19 iïu; lr .eksfuka miqj md¾,sfïka;=j úisreúu fjkqjg ;j;a jirl ld,hla rks,a úl%uisxyf.a úOdhl w.ue;s ;k;=r hgf;a rg md,kh fldg rdcmlaI,d u¾oKh lsßug rks,a&ffu;%S&pkao%sld tl.;djhla we;s lrf.k ;sfí'

fï w;r ffu;%Smd, isßfiak ;rï wid¾:l foaYmd,k kdhl ;uka b;sydih mqrdjgu oel ke;s nj ysgmq ckdêm;sks pkao%sld l=udr;=x. ;ukaf.a foaYmd,k i.hka iu. mjid ;sfnk nj wm úfYaI jd¾;dlre ioyka l<d'ffu;%Smd,f.a fkdyelshdj ms<sn|j ;uka fï ;rï oek isáhdkï lsisu ojil ckdêm;s úu ioyd Woõ fkdlrk nj;a weh mjid ;sfí'

uu ys;=fõ kE ffu;%Smd, fï ;rï fldkaola ke;s flfkla lsh,d uu oekka ysáfha kE'''' tfyu Wkdkï uu lshgj;a Woõ lrkafka kE'''19 iïu; lrkak .shd tl;a wek .;a;d ''rdcmlaI,d w,a,kak lsõjd tl;a wek .;a;d'''''ug oeka rgj,a w,g uqk fokak nE''''''uu fldfydïo bkaÈhdjg uqyqK fokafka'''uu fmdfrdkaÿ Wkd Èk ishhla hk fldg rdcmlaI,d fldgq lrkjd lsh,d'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය