HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

wdKavqj wek .kakjd rks,a u,sla pkao%sld igkl
rks,a pkao%sld u,sla yuqfõÈ pkao%sld rks,af.a uqyqKgu nEk jÈ

uqo,a weu;sjrhd f,i rú lrekdKdhl yd hymd,k wdKavqfõ iqlaldku w;g f.k jefâ lrk w.%dud;H rks,a úl%uisxy jefv wkdf.k lk njg ysgmq ckdêm;sksh

 

 uqKgu fpdokd lr ;sfnk nj wm úfYaI jd¾;dlre jd¾;d lrhs'Bfha wm%isoaêfha uqK .eiqKq rks,a&pkao%sld&u,sla yuqfõÈ pkao%sld rks,af.a uqyqKgu nEk jeÈ we;s w;r pkao%sld mjid we;af;a wms wfma jev ál yßhg l< t;a Th,d jefâ lkjd'''fufyu .sfhd;a fudkjd fjúo okafka kE'''ta iu.u rks,a&u,sla&pkao%sld w;r WKqiqï jpk yqjurejla o isÿj ;sfík nj wm jd¾;dlre ioyka l<d'

wm%isoaêfha fuu yuqj isÿjqjo pkao%sld foaYKdj Èrjq ke;s tlai;a cd;sl mlaIfha iNdm;s u,sla iurúl%u ;u iñm;u ñ;=frl= iu. pkao%sldg mÆhkakg neK jeÈ ;sfí'

remsh,a ì,shk ydrishl fldaá 40000 NdKavd.dr ì,am;a  ,nd .ekSug  rch bÈßm;a l< fhdackdj md¾,sfïka;=fõ§ Bfha 7 mrdch úu;a iu. hymd,k wdKavqj iEÈug m%Odk jYfhka odhl;ajh oelajq rks,a&pkao%sld w;r w¾nqohla ks¾udKh ú ;sfí'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය