HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Cell Phone Video Found In Wreckage Reveals Final Moments On Germanwing Crash  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

c¾uka .=jka wk;=f¾ ùäfhdaj msgfjhs

.=jka wk;=frka ñh.sh wfhl= wjika  jrg ish ÿrl;k leurdfjka .;a úäfhdaj

iamd[a[fha ndisf,dakd k.rfha isg c¾uksfha vi,afvda‍*a k.rh n,d .uka .;a c¾uka .=jka hdkh  miq.shod wk;=rg ,lajk wjia:dfõ§  má.; jQ ùäfhdaj udOH fj; ksl=;a lr ;sfnkjd'


wod< wk;=r fya;=fjka tys .uka .;a u.Ska we;=¿ ld¾h uKav,fha 150 fofkla ñh .sfhah'

wk;=r ms<sn| fydavqjd ,nd .; yels l¿ fmÜáh wk;=r isÿjQ m%xY we,amhska l÷lr m%foaYfhka yuqjQ w;r úkdä wgl ld,hla ;=< hdkh my<g ;shqKq lrKula .id w;ehs tys igyka ù ;sfí'

tu iqkanqka w;r ;sî yuqjQ ùäfhdajla fïjk úg úfoia udOH ksl=;a lr we;'

c¾uka .=jka hdkfha wk;=r tys iyhl .=jka kshuqjd ys;du;du isÿl< tlla nj óg fmr  fy<sù ;snqKs'

úm;g m;a .=jkahdkfha iqkanqka wlalr .Kkdjl úisÍ we;s ksid m%n, fõ.hlska .=jka hdkh wä 35000 isg wä 6000lg úkdä wgla ;=< md;aù we;s ksid .eáu fl;rï oreKq ùo hkak is;d.; yels nj c¾uka úx iud.fï m%Odk úOdhl ks,OdÍ f;dauia úkafl,ajka uy;d udOHfõ§kag mjid ;sfí'

tu ùäfhdaj my;ska krUkak

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය