HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Four-month-old baby is rescued after 22 hours trapped under rubble  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

fkamd,fha NQ lïmkfhka f.dvke.s,sj,g hgù ydialulska fuka Èú.,jd.;a orejd (Pics & Video)


f,dju lïmdjg m;alrñka miq.shod fkamd,fha isÿjQ NQ lïmkfhka Ôú; 5000lg jvd f,dj wysñ jQ w;r ;j;a úYd, m%udKhlg Wka ysá ;eka wysñjQkd'


;ukaf.a kEish ñ;=rka f.dvke.s,sj,g hgfjoa§ Ôú;h .,jd.kakg Èj.sh wh w;r w;a w,a,df.k tlg ñhefokakg is;+ who ta w;r isáhd' ish,a, wjidk ù f.dvke.s,s w;f¾ isrjQ tla Ôú;hla fyda .,jd.kakg fufyhï Èh;a lsÍug fkamd, yuqod fukau f,dj kkafoiska fiajdjka bÈßm;a jqkd'

fï w;r NQ lïmkfhka meh 22la f.ù .sh;a ish fufyhqï k;r fkdl< fkamd, .,jd .ekSfï yuqodjkag iqkanqka w;ßka l=vd <ufhl=f.a ÿ¾j, lgyඬla wefikakg jqkd'ish,a, k;r lr yඬ foig Èj.sh yuqodjkag oel.kakg yelsù we;af;a weÛ mqrd ¥ú,s ;ejreKq jhi udi 4la muK jk l=vd orefjl=hs' jydu l%shd;aul jQ Tjqka orejd fírd.kakg lghq;= l< w;r fï jk úg Tyqj iqjfhka isák njhs jd¾;djkafka'

fï;rï úYd, f.dvke.s,a,lg hgù lsisÿ wk;=rla fkdù fuu orejd fíÍ ;sîu ydialula hehs fndfyda msßia mjikjd'

 http://imagizer.imageshack.us/a/img673/3719/mFI361.jpg http://imagizer.imageshack.us/a/img909/5448/R9KOjK.jpg

http://imagizer.imageshack.us/a/img661/304/b4MN8h.jpg
http://imagizer.imageshack.us/a/img538/3318/kMVqkh.jpg

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය