HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Exclusive  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

Exclusive: cd;Hka;r jy,d wuq;=u .eghla .yhs19 b,a,k n;a ne,hka >d;khg iqodkula!

tlai;a cd;sl mlaIh úiska 19 jk wdKavql%u jHjia:d ixfYdaOkh iïu; lsßug n,lrñka mj;ajk Woaf>daIK ioyd nqoaê wxYfha idudðlhka 50la fhdojd l,n, we;s lsßfï iqodkula mj;sk nj wm wdrlaIl f;dr;=re wkdjrKh lrk úfYaI jd¾;dlre wkdjrKh lrf.k ;sfí'

19 jk jHjia:d ixfYdaOkh iïu; lrkq neßkï md¾,sfïka;=j úisrejkq igka mdGh hgf;a mqrjeis ixúOdk tluq;=j úiska fyg fld<U§  meje;aùug kshñ; Woaf>daIkh iy md .uk w;rg fuu lKavdhu tl;=lr l,n,ldß ;;ajhla we;slsßu yryd uyskao rdcmlaIg iyh olajk uka;%sjreka w;a wvx.=jg .eksug iqodkï jk njhs wm jd¾;dlre wkdjrKh lf<a'ñg wu;rj ta yryd ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;dg uv .eisug iqodkulao mj;sk njhs wkdjrKh ú we;af;a'fuu fufyhqu wdrlaIl wud;HdxYfha isák m%N, rks,a jdÈfhl= yryd l%shd;aul fõ'

fï iïnkaOfhka wdrlaIl wud;HdxYfha úfYaI lKavdhula ryis.;j idlÉPdjla mj;ajd we;s w;r 50 fokdf.ka f;drd.;a 5 fofkl=g 9mm j¾.fha wxl igyka fkdue;s  msiaf;da, ,nd È ;sfnk njo wm jd¾;dlre wkdjrKh lrf.k ;sfí'

19 jeks jHjia:d ixfYdaOkh wjika j;djg md¾,sfïka;=fõ újdohg .kakg kshñ; 27 fjks i÷od ckjrug ysi kukq  19 iïu; lrkq hk igka mdGh iu. md.ukla rdc.sßfha wdhq¾fõo ykaÈfha isg wdrïN lsßug hymd,k lfâ hk fnÿïjd§kag Wvf.ä fok isú,a ixúOdk iqodkñka isá'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය