HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Diyaluma Waterfall  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

ÈhÆu we,af,ka fmï hqj, mksk yeá weiska ÿgqjka lshk l;d & ùäfhda


fokakd nodf.k ll=,a fol kjdf.k mekafka'
mekakg miafia <Ûg hkfldg;a fokakd nodf.k ysáfha

Bfha miajrefõ ÈhÆu we,af,ka mek ish Èú kid .;a ;reKhdf.a isrero wo fmrjrefõ fidhd .eKqkd' Bfha miajre 4g muK fuu ;reK hqj, ÈhÆu we,af,ka my<g mksk ùäfhda o¾Ykhla
ysre fma%laIlfhl= wm fj; tjd ;snqKd'

isoaêfhka ñh.sfha ymq;f,a kslfmd; m%foaYfha mÈxÑ 19 yeúßÈ fhda.rdcd keu;s ;reKfhla iy tu m%foaYfhau mÈxÑ 17 yeúßÈ il=ka;,d Wohx.s keu;s ;reKshla' Èh we,af,ka mekSug fmr wod< ;reKsh {d;sfhl=g ta nj mjid we;s w;r miqj {d;Ska fmd,Sish iu. tu ia:dkhg <.dj;au Tjqka bka mek we;s nj jd¾;d jqKd'Bfha miajrefõu ;reKshf.a isrer tys ;sî f.dv.kq ,enqjd'  flfia fj;;a" mej;s wêl j¾Idj;a iu. ;reKhdf.a isrer fidhd .ekSug wmyiq jQ w;r fmd,Sish iy m%foaYjdiSka tlaj wo fmrjrefõ Tyqf.a isrero fidhd .;a;d' isrere fï jkúg fldia,kao frdayf,a ;ekam;a lr ;sfnkjd'

tu wjia:dfõ isoaêh weiska ÿgqjka oelajQ woyia''''

‘‘yÈisfhau oelald fokafkla Wvg fj,d n,df.k bkakjd" uu f*daka tl Tka lrf.k ùäfhda lrf.k ysáhd' úkdä 10lg miafia fokakd mekakd j;=rg'' fokakd nodf.k ll=,a fol kjdf.k mekafka'‘‘


‘‘ÈhÆu Wv wms oelald lm,a tlla bkakjd" úkdä 2la ú;r ysáhd' wms ys;=fõ kE mkS lsh,d" tlmdrgu fokakd nodf.k mekakd" mekakg miafia wms .shd <Ûg" t;kag hkfldg;a fokakd nodf.k ysáfha''‘‘


fuys iïmQ¾K ùäfhdaj my;ska''''

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය