HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Chandrika Order  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

19 merÿKqfkd;a n,df.khs pkao%sld Y%s,ksmhg ;¾ckh lrhs!

19 jk wdKavql%u jHjia:d ixfYdaOkh iïu; lr .eksu  ioyd ysgmq ckdêm;sks pkao%sld l=udr;=x. uy;añhf.a fydrf.d,a, j,õfõ oejeka; fufyhqula l%shd;aul tñka ;sfnk nj tys isák wm úfYaI jd¾;dlre wkdjrKh lr isá'fydrf.d,a, j,õjg fï Èkj, Èklg wju ;rfï fy,sfldmagr hdkd 5la j;a meñKsu iudkH ;;a;ajhla njg m;aj we;s nj;a tu fy,sfldmagr hdkd fhdod .ñksï Y%s ,xld ksoyia mlaIfha uka;%sjreka iy wdKavqj iu. iïnkaO jq weu;sjreka f.kajd Tyqkag ;¾ckd;aul iajrEmfhka l;d lrk njhs wm jd¾;dlre ioyka lf<a'


19 meroúug lghq;= l,fyd;a fjk foa n,d.kak mqÆjka hkqfjka mjiñka pkao%sld úúO l;d lshd ;sfí'

miq.sh ld,isudfõ rdcmlaI wdKavqj fmr<sug odhl jq nj lshñka ;ek ;ek mqridrï fodvk lsysmfokl=o pkao%sldf.a iyhg isák njo jd¾;d fõ'

ue;sjrK l%uh ixfYdaOkh iïnkaOfhka jQ úisjeks jHjia:d ixfYdaOkh" 19 jeks jHjia:d ixfYdaOkh iu tlg bÈßm;a l< hq;= njg ikaOdkfha md¾,sfïka;=j ksfhdackh lrk foaYmd,k mlaI tl;ajhlg meñK ;sìhÈ;a rks,a úl%uisxyf.a Wjukdj u; jydu  19 jeks jHjia:d ixfYdaOkh muKla fyg iy wksoaod md¾,sfïka;=fõ újdo lr iïu; lr .eksugo ;srKh lr ;sfí'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය