HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Chandrika Kumaratunga booed in Kurunegala  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

w;=.,amqr ks,a yoj;a ßfoa'' Èid iuq¿fõ§ pkao%sldg oeä úfrdaOh'' hkak hoa§ yQ lsh;s''

mpys,'''''wdjo wdmyq rg lkak'''''' l=reKE.,È pkao%sldg wu;l fkdjk mdvulauyskao රැ,a,g tfrysj rg jgd hk pkao%sld රැ,a,g l=reKE., ck;dj l=Kqyremfhka nek je§ yQ lshñka wehg wm%idoh m,lr we;s w;r fldmhg m;ajq ysgmq ckdêm;sks pkao%sld l=udr;=x. uy;añh ckm;s ffu;%Smd, isßfiakg wïud u;la lrñka neK jeÈ tu ia:dkfhka m,df.dia ;sfí'

ffu;%smd, isßfiak uy;df.a m%Odk;ajfhka mej;s Y%S ,xld ksoyia mlaI n, uKav,fha l=reKE.,රැiaùug  ysgmq ckdêm;sks pkao%sld l=udr;=x. uy;añh iyNd.s ú we;s w;r රැiaúu wdrïN lsßugj;a bv fkd;nd Y%s ,xld ksoyia mlaI mdlaIslhska"m%dfoaYsh kdhlhska pkao%sldg ish wm%idoh m,lr ;sfí'tho fkd;ld È.gu රැiaúfï È isáug pkao%sld iqodkï ú fudfydf;a mdlaIslhska fkdikaiqka jq w;r''''''

mpys,'''''wdjo wdmyq rg lkak''''''mlaIh úl=Kqjd uÈjg rg;a úl=Kkak yok''''fõ''''''wïuKaä''''' hkqfjka lE .iñka úfrdaOh m,lr ;sfí'

Y%S ,xld ksoyia mlaIfha n, uKav, රැiaùu l=reKE., u,shfoaj nd,sld úÿy,a Y%jKd.drfha§ weröug fmr Ñrd.; fmd,af;,a myk o,ajk f,i ysgmq ckm;sks pkao%sld l=udr;=x.g werhqï lrñka ksfõolhd wef.a ku lshoa§ yQ yඬ me;sr .sfhah'

රැiaùu meh ;=kla muK mej;sfhah' රැiaùu wjidkfha l=udr;=x. uy;añh kslau hoa§;a h<s yQ yඬ me;sr .sfhah'

weh t<shg toa§ weh jglr.;a mlaIfha m<d;a iNd uka;%S msßila wehg ;on, f,i fodia ke.+y'

‘wfma kshu kdhlhd uyskao rdcmlaI Tn hk hk ;ek Tyqg nkskjd' Tn Y%S ,xld ksoyia mlaIh úkdY lrkjd' lvkjd' úY%du .shd kï mlaIh jkika ke;sj f.org fj,d bkak‘ hkqfjka Tjqyq lshkakg jQy'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය