HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Basil Rajapaksa Arrested -Updates  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

neis,a ßudkaâ
osk 12 la je,slv (Video)


Bfha iji w;awvx.=jg .;a ysgmq wd¾Ól ixj¾Ok weu;s neis,a rdcmlaI
rd;%S 9'35 g muK lvqfj, ufyaia;%d;a Widúhg /f.k tkq ,enqjd'

ysgmq wd¾Ól ixj¾Ok wud;HxY f,alï ffjoH ksyd,a ch;s,l" ysgmq Èú ke.=u wOHlaI ckrd,a ta'fla'fla'rKjl hk fofokdo neis,a iu.
wêlrKhg boßm;a l< w;r ufyaia;%d;a Oïñl fyaumd, úiska ;sfokdu ,nk uehs 5 olajd Èk 12 lg nkaOkd.dr .; lrkq ,enqjd'  neis,a rdcmlaI uy;d we;=¿
msßi lvqfj, ufyaia;%d;a wêlrKhg /f.k hdu;a iu. wêlrKfhka msg; /iaj isá oyilg wêl msßila lEflda .iñka Woaf>daIK l< njo jd¾;d jqKd' lE flda .eiQ msßia neis,a rdcmlaI uy;d w;a wvx.=jg .ekSug úfrdaOh olajk wdldrfha igka mdG lshd isáhd'tu ia:dkhg fmd,sia wdrlaIdj ;rlr ;snQ w;r bka tydg l,n,hla we;s jQfha ke;'
wk;=rej neis,a we;=¿ ;sfokd je,slv nkaOkd.drhg /f.k .sfha nkaOkd.dr ßfhks'
fï w;r jd¾;d jQfha uyck Woaf>daIK we;súh yels ksid je,slv nkaOkd.drh wjg yd fíia,hska mdf¾ wdrlaIdj ;rlsÍug mshjr f.k we;s njhs'
ler,s u¾ok fmd,sia lKavdhïo fiiq fmd,sia n, we‚o ;ek ;ek r|jd ;snqK nj lshejqKd'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය