HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Another Woman's Dead Body Found at Near Walking Tracks at Madampe  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News
udoïfma fjdalska g%ela tl .dj fmdl=Kl
;reKshlf.a ksrej;a u<isrerla mdfjhs

wksh; f,i ldka;djl urdoud we<lska yuqjQ lyj;af;a isoaêh jd¾;dù Èk lsysmhla hkakg u;af;ka ;j;a ;reKshlf.a u< isrerla udoïfma weúÈk ux;Srej wi< fmdl=Kl ;sî yuqù we;'miq.sh ld,fha újD; lrkakg fhÿK udoïfma msysá weúÈk ux;Srefõ Èkm;d WoEikg jHdhdu lsÍu tu m%foaYfha fndfyda wh mqreoaola f,i lrf.k hkakls'
tfia .uka l< wfhl= WoEik tys fmdl=Kla wi<ska .uka lroa§
Èhuxlfvys ksrej;ska ldka;djl mdfjkq ±l ìhg m;aù we;' weh iakdkh lrkjd±hs uq,ska iel l<;a miqj lsÜgqù n,oa§ weh mdfjkafka ksfid,aufka nj tu mqoa.,hd y÷kdf.k we;' miqj wjg msßi iu.o tlaù fï .ek fidh n,d fï .ek fmd,sishg ±kqï fokakg Tyq lghq;= l<d'

 119 fmd,sia yÈis weu;=ï wxlhg WoEik ,ndÿka f;dr;=rla u; tu ia:dkhg f.dia fuu isoaêh udoïfma fmd,sish u.ska mÍlaId lsÍfï§ Wvqne,s w;g mdfjñka ;snqK wehf.a ksrej;a isrer yuqjqKd'
tu ia:dkh wi< weúÈk ux;Sre nxl=jla u; wef.a hhs iel l< yels ldka;d Wvq lh we÷ulao ^í,jqihla& fidhdf.k ;snqKd'
ta wi< o;a fnfy;a áhqnhlao ;sî we;' weh yuqjQ Èh lä;af;a ;sî inka leghlao yuqù we;'
fï w;r jeäÿr mÍlaIdfõ§ isrer ;snQ ia:dkhg ógr ishhla muK ÿßka weúÈk ux;Srefõ f,ame,a,ï olakg ,enqK njo jd¾;d jqKd'
weh ¥IKhg ,lalr urdoud we;s njg ielflfrk ldrKd we;s nj fmd,sish i|yka lrk w;r weh ljqoehs y÷kd.kakg fmd,sishg ;ju yelsù ke;''
isoaêh ms<s| jeäÿr mÍlaIK isÿfõ'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය