HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Another Earthquake with a magnitude of 6.7 hits Nepal  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

fkamd,fha ;j ;a m%n, N+lïmkhla
Video & Pic
fkamd,fha l;auKavq kqjr wdikakfha ;j;a m%n, N+ lïmkhla isÿj ;sfnkjd' tys m%n,;aj ßlag¾ udmlfha tall 6hs oYu 7la muK njhs úfoia jd¾;d mjikafka'
l;auKavq kqjr isg lsf,daógr 80la muK kef.kysr foiska fldvdß m%foaYfha fuu N+ lïmkfha flakaøh msysgd ;sfnkjd' bkaÈhdfõ kj È,a,s kqjr iy ;j;a  m%foaY lsysmhlg o th oekS we;s njhs tka'à'ü'ù rEmjdysksh mjikafka'l;auKavq kqjr Bfha isÿjq N+ lïmkfha m%n,;ajh ßlag¾ tall 7hs oYu 9la' thska ñh .sh ixLHdj 2000o blaujd ;sfnkjd' 

fï w;r N+ lïmkhlska úm;g m;a fkamd, jeishkag iyk ie,iSu i|yd wjYH ishÆ mshjr .kakehs ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d ;%SúO yuqodm;sjrekag Wmfoia § ;sfnkjd' ñ;% rgl ifydaor ck;dj úm;g m;ajq wjia:djl Tjqkag fkdmiqngj iyh ,ndÈh hq;= njhs ckdêm;sjrhd wjOdrKh lrkafka'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය