HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

19 opposed explains why only one Sarath Weerasekera  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

19 úreoaOjQ tlu flkd ir;a ùrfialr fya;=j meyeÈ,s lrhs

19 jk wdKavql%u jHjia:d iïu; ùfuka isÿjkafka hqoaOfhka Èkd.; fkdyels jQ B<u jHjia:d u.ska ,nd §ula neúka yDo idlaIshg tlÕj ;SrKhla .ksñka ;uka Bfha ^28& md¾,sfïka;=fõ§ 19 jk wdKavql%u jHjia:djg úreoaOj Pkaoh m%ldY l< nj È.du~q,a,
Èia;%sla md¾,sfïka;= uka;%S woañrd,a ir;a ùrfialr uy;d mejiSh'
Tyq fufia lSfõh'


zfï 19 jk wdKavql%u jHjia:dj yeÿfõ à'tka'ta' ixúOdkfha iquka;srka" chïm;s,d jf.a whhs' fïflka fjkafka nyq;r n,h wysñùuhs' tal fjkafka fufyuhs'
19 jk wdKavql%u jHjia:dj u.ska ia:dms; lrkq ,nk cd;sl jHjia:dms; iNdjg m;ajkafka iq¿ cd;slhka kj fofkla m;a fjkjd' t;fldg fï kjfokd ;uhs fmd,siam;s" ú.Kldêm;s" kS;sm;s jf.a rfÜ jeo.;a wdh;kj,g ;k;=re m;a lrkafka'

fï msysgqjkak hk iajdëk fldñIka iNd u.ska ckdêm;s;=udf.a n,h ySk fjkjd' t;fldg jHjia:dfõ 154 j.ka;sfhka ckdêm;sg mejfrk m<d;a iNd úiqreùfï n,h;a t;=ug ke;s fjkjd' fujeks ldrKd ksid ;uhs úreoaO jqfKa' ud;a iu. ;j;a wh úreoaOj Pkao fokak ysáhd' ta;a uu ú;rhs wka;sug úreoaO jqfKa' mlaIh .ksmq ;SrKhlg uu úreoaO jqKq ksid mlaIfhka fok ´kEu o~qjula ú¢kak uu ,Eia;shsZ

kd,l oykdhl


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය